2. Bitki Koruma Kongresi

TÜRKİYE 6. ENTOMOLOJ? KONGRESİ BİLDİRİLERİ

PROCEEDINGS OF THE SIXTH TURKISH NATIONAL CONGRESS OF ENTOMOLOGY

27-29 A?ustos 2007

27-29 August 2007

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma Bölümü

ISPARTA

 

 

SÖZLÜ SUNULAR

 

Ali K?r?at ?ahin, Hilal Tunca, Cem ?zkan

farkli Besinin Ephestia cautella Walker (Lepidoptera: Pyralidae)?n?n gelisimiüzerine Etkileri

 

Erhan Ko?ak, H. Tevfik Emre, Ali K?r?at ?ahin, Aydemir Bar??, Atilla G?kdoğan, M. Sel?uk Ba?aran

Laboratuvarda Graphosoma lineatum (L.) (Heteroptera, Pentatomidae)?un Apiaceae Familyas?ndan Bazi Bitkilerdeki Biyolojisi ve Uygun konukçu Se?imi

 

Sumru Eltez, Yusuf Karsavuran

Eurydema ornatum (L.) (Heteroptera: Pentatomidae)?un Besin Tercihi üzerine Ara?t?rmalar

 

Hanife Gen?, Damla Zobar

Zeytin sineği?nin (Bactrocera oleae Gmelin) Suni Yumurta B?rakma Ortamlarinin Belirlenmesi

Cengiz ?kten, H?seyin G??men, Nurdan Topak??, Fatih Da?l?, Utku Y?kselbaba

Pamuk Beyazsineği Bemisia tabaci (Genn.)?nin Türkiye Populasyonlarinin Mitokondrial Cytochrome Oxidase Subunit I (mtCOI)?e G?re Biotiplerinin saptanmasi

 

H?seyin Ba?p?nar, ?brahim ?akmak, Nevin Ba?p?nar, T?rkan Ko?lu

Aydin ?li Meyve bahçelerinde Akdeniz Meyvesineği, Ceratitis capitata Wiedemann (Diptera: Tephritidae)?nin Biyo-Ekolojisi, Populasyon dalgalanmalari, doğal D??manlar? ve Zarar? üzerinde çalişmalar

Co?kun G??l?, Hikmet ?zbek

Acentrus histrio (Falderman) (Col.: Curculionidae)?nun Glaucium grandiflorum Boiss. & Huet (Papaveraceae) Bitkisi üzerinde Biyolojisi, Zarar? ve Parazitoiti

?rfan Aslan, Hikmet ?zbek, ?oksun G??l?

Psylliodes cupreus (Koch) (Coleoptera, Chrysomelidae)?un Crambe orientalis L. (Brassicacea) Bitkisi üzerinde Biyolojisi Zarar? ve doğal D??manlarinin Tespiti üzerinde çalişmalar

 

M. Nefi K?sak?rek, B. B?lent Arpac?, Sel?uk Sunulu

Kahramanmara? ve çevre ?llerde Pamuk alanlarinda Pembekurt (Pectinophora gossypiella Saund.) (Lepidoptera; Gelechiidae) ve doğal D??manlarinin yayılışı, yoğunluklarinin Belirlenmesi üzerine Ara?t?rmalar

 

Kamil Karut, Cengiz Kazak, G?khan Aydin

Sar? Yap??kan Tuzaklar ile Yaprakpireleri (Empoasca decipiens Paoli, Asymmetrasca decedens (Paoli) (Homoptera: Cicadellidae))?nin Pamuk Bitkisinde Dikey Da??l?mlarinin Belirlenmesi

 

Erol Y?ld?r?m

Türkiye?de Hymenoptera Tak?m?na Ait Bazi Familya türleri ile ?lgili Bir De?erlendirme

 

Hikmet ?zbek, Jerome G. Rozen, JR

Meyve ?i?eklerini Ziyaret Eden Yaban Ar? türlerinden Osmia cerinthidis Morawitz (Megachilidae)?in Yuvas? ve Kleptoparazitoitleri

 

Birol Ercan, Meryem Uysal

Konya ilinde önemli Bir Misir zararlisi Zyginidia sohrab Zachvatkin (Homoptera: Cicadellidae) ve Populasyon gelisimi

 

ÖZGÜR Sa?lam, Nihal ?zder

Karpuz Telliböceği Henosepilachna elaterii Rossi. (Coleoptera: Coccinellidae)?nin, farkli konukçu Bitkilerdeki Bazi Biyolojik özellikleri

 

A. Sibel Velio?lu, Cem Erdoğan, M. Oktay GÜRKAN

Sebzelerde Zarar Yapan Myzus persicae (Sulzer) (Homoptera: Aphididae) Populasyonlarinin ?nsektisitlere Direnci ile Karboksilesteraz Aktivitesi arasindaki ?li?kinin Belirlenmesi

Fatih Da?l?, H?seyin G??men, Cengiz ?tken, Utku Y?kselbaba, Nurdan Topak??

Bemisia tabaci (Genn.) Akdeniz ve Ege Bölgesi Populasyonlarinin Bazi ?nsektisidlere Duyarl?l??? üzerinde Ara?t?rmalar

A. Sibel Velio?lu, Cem Erdoğan, M. Oktay GÜRKAN

Pamuklarda Zarar Yapan Aphis gossypii Glover (Homoptera: Aphididae) Populasyonlarinin Biyokimyasal Y?ntemlerle Diren? Mekanizmalarinin Belirlenmesi

Necva Hadim, M. Oktay GÜRKAN

Pamuk Yaprak Kurdu (Spodoptera littoralis Boisd.) (Lepidoptera: Noctuidae)?nda Sentetik Pyretroitlere Kar?? Ortaya ??kan Direncin Biyokimyasal Mekanizmalar?

 

V. Mehmet ?im?ek, Cafer Mart

Misirda zararli Telkurtlar?, Agriotes spp. (Coleoptera: Elateridae)?e Kar?? ?la?lanan farkli Ebatlardaki Tohumlarin ?la? Kaplama Miktar?n?n ve ?la? Uygulamalarinin Biyolojik Etkinliçinin Ara?t?r?lmas?

 

Hilal Susurluk, M. Oktay GÜRKAN

Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)?de Lambda Cyhalothrin ve Bifenthrin Direncinin Kal?t?m?

 

Sibel Yorulmaz, Recep Ay

Chlorpyrifos ile Selekte Edilmi? Tetranychus urticae Koch. Populasyonun Diren? Karakterinin ?ncelenmesi

 

Hilal Susurluk, M. Oktay GÜRKAN

Lambda cyhalothrin ve Bifenthrin?e Diren?li Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)?nin Bazi Biyolojik özelliklerinde görülen farklil?klar

 

Ahmet Hatipo?lu, Galip Ka?kavalc?

kök-ur Nematodlar? (Meloidogyne spp.)?na Kar??savasta Bazi farkli Bitki K?s?mlarinin Etkileri üzerine Ara?t?rmalar

 

Ferit Turanli, Oxana Habustova, Hany Muhammed Hussein, Petr Dolezal, Frantisek Sehnal

Ostrinia nubilalis (Lepidoptera; Pyralidae)?e Dayan?kl? Misir Bitkisindeki Bacillus thuringiensis Cry 1Ab Toksin Seviyesinin Vejetasyon D?nemi Boyunca De?i?imi ve Hedef D??? böcek Faunas? yönünden değerlendirilmesi

 

Sebahat ?zman-Sullivan, Heval ?cal, Melih M?c?k

?ay Akarlarinin Populasyon Dinamikleri

 

?smail Kasap, Remzi Atl?han, M. Salih ?zg?k?e, M. Bora Kaydan, Evin Polat, Alper Yar?mbatman

Vang?l? Havzas? Ceviz bahçelerinde önemli zararli ve yararli Akarlarin Populasyon gelismesi

 

Ekrem Atakan

Adana ilinde Yaprakpireleri (Asymmetrasca decedens (Paoli) ve Empoasca decipiens Paoli (Homoptera: Cicadellidae))?nin Pamuk Bitkisinde Da??l?m?

 

?etin Mutlu, Erdal Sertkaya

Diyarbak?r ?li II. ?r?n Misir alanlarindaki Cicadellidae (Homoptera) türleri ve önemli Olanlarin Populasyon gelişmeleri

 

Mustafa avci

?am Yaprak Ar?lar? Diprion pini (L.) ve Neodiprion sertifer (Geoff.) (Hym.: Diprionidae)?in G?ller yöresi?ndeki Zarar?, Biyolojisi ve doğal D??manlar?

 

Serkan Ertop, Ali ?zp?nar

Çanakkale ?li Kiraz bahçelerindeki zararli ve yararli T?rler ile önemli zararli türlerin Populasyon gelismesinin Belirlenmesi

 

Adalet Haz?r, M. R?fat Ulusoy

Do?u Akdeniz Bölgesi Nektarinlerinde zararli Thrips türleri ve Populasyon gelisimi

 

?lyas Tek?am, ?rfan Tun?

Antalya?da turunçgil Thripsleri: 2006 Y?l?ndaki T?r Kompozisyonu

 

Erhan Ko?ak, G?rsel ?etin, Cemil Hanta?

G?ney Marmara Bölgesi Hububat alanlarindaki Eurygaster (Heteroptera: Scutelleridae) türleri ve mücadele Durumunun değerlendirilmesi

 

A. Faik Y?ld?r?m, Julio M. Nicol, Necmettin Bolat, Elif ?ahin, ?. Halil Elek?io?lu, Dave Hodson, Adnan T?lek, Hakan Hekimhan, Aysel Yorganc?lar

Orta Anadolu Bölgesi Bu?day Ekim alanlarinda Nematodlarin Da??l?m? ve Toprak özellikleri ile ilişkilerinin Ara?t?r?lmas?

Adem ?zarslandan, Nedim Mutlu, Z?beyir Devran, ?. Halil Elek?io?lu

Türkiye?de Patates Yeti?tiriciliçinde ?ok önemli Yeni Bir T?r: Meloidogyne chitwoodi (Goeldi, 1892, Nemata: Heteroderidae)

 

Z?beyir Devran, M. Ali S???t

Dayan?kl? Domates Ana?larinin farkli Toprak sicakliklarinda Meloidogyne incognita ?rk 2?ye Kar?? Reaksiyonlarinin Belirlenmesi

 

M. Ali S???t, ?. Halil Elek?io?lu

Tagestes patula cv. hero ve T. erecta Bitkilerinin farkli Ye?il G?bre Uygulamalarinda Meloidogyne incognita?ya Kar?? Etkinliçinin Belirlenmesi

Sevilhan Mennan, G?khan Aydinl

Lahana Kist Nematodu (Heterodera cruciferae Franklin) (Nemata: Tylenchida: Heteroderidae)?nun Yumurta A??l?m?n? Etkileyen Bazi faktörler üzerinde Bir Ara?t?rma

 

G?khan Aydin, ?smail Karaca

Balcal?-Adana?da farkli Habitatlardaki Biyolojik çesitlilik Parametrelerinin Kar??la?t?r?lmas?

 

G?khan Aydin, Cengiz Kazak

Çukurova Deltas? (Adana)?nda böceklerin farkli ?nsan Aktivitelerine Biyolojik G?sterge Olarak kullanilma olanaklari

 

?aban G??l?, R?stem Hayat, Joseph David Shorthouse, Juli Pujade-Villar

önemli Bir kuşburnu zararlisi, Diplolepis fructuum (R?bsaamen) (Hymenoptera: Cynipidae)

 

ÖNDER ?alma?ur, Hikmet ?zbek

Türkiye?de Yeni Bir D?? Budak zararlisi ((Abraxas pantaria (L.)(Lep.: Geometridae))? n?n Biyolojisi, Zarar? ve Parazitoitleri

 

?slam Saruhan, Celal Tuncer

Findik Kokarcas? (Palomena prasina L., Heteroptera: Pentatomidae)?n?n Findik bahçelerindeki Zarar ?ekli ve Oran? üzerinde Bir Ara?t?rma

 

Levent G?ltekin, Hikmet ?zbek

Türkiye?de ?Ulusal Biyoçesitlilik Ara?t?rma Merkezi ve Tabiat Tarihi M?zesi? Gereksinimi

 

Tolga Aysal, M?jgan K?van

Armut Kaplan?, Stephanitis pyri (F.) (Heteroptera: Tingidae) üzerine Bazi konukçu Bitkilerin Etkileri

 

Reza Farshbaf Pour Abad, Haniyeh Esparani, Karim Haddad Irani Nejad, Mostafa Valizadeh

Effects of Some Vitamins and Amino Acids on Graphosoma lineatum (L.) Biological Parameters and Its Proteins and Nitrogen Contents

 

Mohsen Yazdanian, Reza Farshbaf Pour Abad

Inhibitory Effects of Different Degrees of Ethanol on the Salivary α-amylase Activity of the Stripped Bug, Graphosoma lineatum (L.)

 

Reza Farshbaf Pour Abad, Mehdi Safaiei Khorram, Mostafa Valizadeh, Mohsen Yazdanian

Effects of Starvation and Age of Adult Insects on Alpha Amylase Activity of Colorado Potato Beetle

Okunma 8152 defa Son Düzenlenme Salı, 18 Nisan 2017 03:57