3. Bitki Koruma Kongresi

TÜRKİYE 7. ENTOMOLOJ? KONGRESİ BİLDİRİLERİ

PROCEEDINGS OF THE SEVENTH TURKISH NATIONAL CONGRESS OF ENTOMOLOGY

15-18 Temmuz 2009

15-18  July 2009

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma Bölümü

VAN

 

SÖZLÜ SUNULAR


Ferit Turanli, Ebru G?m??, Beril G?zel

Biopestisitlerde Yeni Bir Yakla??m; Bacillus thuringiensis ile Neem Ekstraktlarinin karşi?mlarinin Etkililikleri üzerinde ?ncelemeler

 

Cem Erdoğan, A. Sibel Velio?lu, M. Oktay GÜRKAN, Graham D. Moores, Ian Denholm

Bemisia tabaci (Genn.) Biyotipleri ve Trialeurodes vaporariorum (Westw.)?un Poliakrilamid Jel Elektroforez Y?ntemiyle Belirlenmesi


Hanife Gen?

Zeytin sineği (Bactrocera oleae Gmelin.) Embriyolarina Mikroenjeksiyon Y?ntemi ile Kal?c? Gen Aktar?m olanaklari

 

Hanife Gen?, George Skavdis, John Vontas

Çanakkale ve çevresinden Toplanan doğal Zeytin sineği [Bactrocera oleae (Gmelin) (Diptera: Tephritidae)] Populasyonlarinin Organikfosforlu ?nsektisitlere karşi Hassasiyetini Azaltan Asetilkolinesteraz?daki Nokta Mutasyonlarinin Belirlenmesi

 

Nurper G?z, Ne?et K?l?n?er

Ephestia kuehniella Transferin Proteininin Molek?ler Karakterizasyonu ve Savunma Reaksiyonlarindaki rolü

 

?etin Mutlu, Vedat Karaca, Mehmet Duman, Celalettin G?z?a??k

S?ne (Eurygaster integriceps Put., Heteroptera: Scutelleridae)?nin farkli Bu?day ?e?itlerindeki Populasyon gelisimi ve ?e?itlerde oluşan Zarar?n Belirlenmesi

 

Alireza Khalil Aria, Majid Akhavan, Said Sudi, Asghar Elhami

Brodi Top, Zarbeh ve Murinona: Yeni ?la? Olarak zararli Kemirgenlerin Kontrolündeki Etkileri

 

Nabi Alper Kumral, Sultan ÇOBANOgLU, Cem Yal??n

Datura stramonium L. ?z?tlerinin ?kinoktal? kirmizi örümcek Erginlerine karşi Akarisit, Ka??r?c? ve Yumurtlama Engelleyici Aktivitesi

 

Mesut ??ci, Celal Tuncer

Elma ??kurdu [Cydia pomonella (L.) Lep.: Tortricidae]?nun farkli Elma ?e?itlerindeki Zarar Oranlarinin Belirlenmesi

 

Mikail ?al??kan, Julie Nicol, Necmettin Bolat, Serkan Uranbey, Taner Akar, H. J. Braun, ?. Halil Elek?io?lu

Türkiye?de Uluslar Aras? K??l?k Bu?day Genotiplerinin Tah?l Kist Nematodlarina karşi Dayan?kl?l?k çalişmalarinda MAS (Marker Assisted Selection) Y?nteminin kullanılması


Reza Amirnia, Shiva Sadigh Fard, Mahdi Giyasi, Hojat Khoshnoud, Parisa Allahyary

Bazi T?bbi Bitkilerden Elde Edilen Ekstraktlarin Sitophilus oryzae üzerine Etkisi

 

Song?l G?rsoy, Murat Ur?un, ?etin Mutlu, Vedat Karaca, Mehmet Duman

Bazi Bu?day ?e?itlerinde S?rta Ekim Y?nteminin S?ne (Eurygaster integriceps Put.) Populasyon Yo?unlu?u ve Emgi Oran? üzerine Etkisinin Belirlenmesi

 

?smail Azar, M?jgan K?van

Bursa?da Pazardan Al?nan Limonlarda Bazi ?nsektisit Kal?nt?larinin Belirlenmesi


Nurper G?z, Selcan Alptekin, Sibel Velio?lu, Cem Erdoğan, M. Oktay GÜRKAN

Ye?il seftali Yaprakbitinde, Myzus persicae (Sulzer) MACE ve KDR ?nsektisit Direncinin PCR-RFLP Y?ntemiyle Karakterizasyonu

 

Cem ?zkan, Hilal Tunca, Cahit Kaya, Yasemin Hac?alio?lu

Pamuk Ekosisteminde kullanilan Bazi Pestisitlerin Yumurta-Larva Parazitoiti Chelonus oculator Panzer (Hymenoptera: Braconidae) üzerine
Etkileri

 

A. Sibel Velio?lu, Cem Erdoğan, M. Oktay GÜRKAN, Graham D. Moores

Myzus persicae (Sulz.) (Hemiptera: Aphididae)?de ?nsektisit Direncinin Enzim ?mmunoassayi ile ?ncelenmesi

 

O?uzhan Sar?kaya

Bat? Akdeniz Bölgesi ??ne Yaprakl? Ormanlarinda Bazi önemli Scolytinae türlerinin U?ma Periyotlarinin Biyoteknik Y?ntemlerle Belirlenmesi

 

Hussain Ali, Sajjad Ahmad, Salim Jan, Safiullah

Role and Prospectus of Integrated Pest Management For Fruit Flies Control for Sustainable Fruit Production

 

S. Khaghaninia, S. A. Mohamadi, A. M. Sarafrazi, K. Hadad Iraninejad, E. Ebrahimi

Analysis of Population Structure in Codling Moth, Cydia pomonella (Lep.: Tortricidae) From North West of Iran Using RAPD Markers

 

Fatma Tu?ba Ulu?, Nihat Demirel

Seks Feromon Tuzaklar? Kullan?larak Hatay Nar bahçelerinde Harnup güvesi Ectomyelois ceratoniae (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae)?nin Populasyon yoğunluklarinin Belirlenmesi

 

Recep Ay, Sibel Yorulmaz

Bifenthrin ?le Seleksiyon Yap?lm?? Tetranychus urticae Koch (Acarina: Tetranychidae)?nin ?oklu Diren?, Diren? Kal?t?m? ve Sitokrom P450 Enzim Aktivitesinin ?ncelenmesi

 

Erkan Y?lmaz, Yusuf Karsavuran

izmir ?li Misir alanlarinda Zyginidia pullula (Boheman, 1845) ve Asymmetrasca decedens (Paoli) (Hom.: Cicadellidae)?in Populasyon De?i?imi

 

Sibel Yorulmaz, P?nar Kaplan, Derya Bozt?rk, Sultan ÇOBANOgLU, Recep Ay

Isparta ?li Elma bahçelerinden Toplanan Tetranychus urticae Koch (Acarina: Tetranychidae) Populasyonlarinin Cyhexatin ve Propargite karşi Duyarl?l?klarinin  Belirlenmesi

 

Fatih Da?l?, Cengiz ?kten, ?erife ?nal Bah?i, Esra Alag?z

?i?ek Tripsi, Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae) Antalya Populasyonlarinda Spinosad?a karşi Diren? Durumu ve Spinosad?a Diren? Geli?tirme Potansiyeli

 

Cengiz ?kten, Utku Y?kselbaba, Esra Alag?z, H?seyin G??men, Nurdan Topakc?

Bat? Akdeniz Bölgesi Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae) Populasyonlar? Aras?nda Mikrosatellit Polimorfizmi

 

Kibar Ak, H?seyin Akyol, Birol Beytut, Co?kun ?zt?rk

Ordu ve Samsun illerinde Findik bahçelerinde Zarar Yapan Xyleborus dispar ve Lymantor coryli (Coleoptera: Scolytidae)?nin Populasyon Takibi

 

Tarkan Ayaz, ?nan? ?zgen, Mehmet Kaplan

Malatya ?li Kay?s? alanlarinda Bulunan Forficula auricularia (Linnaeus, 1758) (Dermaptera: Forficulidae)?n?n yayılışı, Populasyon De?i?imi ve Zarar Oran?

 

Ekrem ?g?r, Celal Tuncer

?ki Kabarc?kl? Ko?nil [Palaeolecanium bituberculatum (Targ. and Tozz.) (Homoptera: Coccidae)]?in V?cut Büyükl??? ile Yumurta Say?s? arasindaki ?li?ki ve Populasyon Da??l?m? üzerine Y?neylerin Etkisi

 

H?seyin Ba?p?nar, ?brahim ?akmak, Nevin Ba?p?nar, T?rkan Ko?lu

Aydin ?li Meyve bahçelerinde Akdeniz Meyve sineği, Ceratitis capitata (Wied.) (Diptera: Tephritidae)?nin Biyo-Ekolojisi, Zarar? ve yayılışı üzerinde çalişmalar

 

Beg?l (G?ldal?) Samy?rek, Sultan ÇOBANOgLU

Kuru Meyve Akar? Carpoglyphus lactis (L.) (Acari: Carpoglyphidae)?in farkli sicaklik ve Nem Ortamlarindaki gelisimi

 

Elif ?ahin, M. Julie Nicol, ?. Halil Elek?ioglu, Roger Rivoal

Tah?l Kist Nematodu, Heterodera filipjevi?nin Laboratuvar ve Tarla koşullarinda Larva ??k???

 

Adem ?zarslandan, Z?beyir Devran, Nedim Mutlu, ?. Halil Elek?io?lu

Türkiye kök-Ur Nematodu türlerinin (Meloidogyne spp.) Tan?s? ve Bazi kök- Ur Nematodu Populasyonlarinin Vir?lentliçinin Belirlenmesi

 

Adnan T?lek, Sultan ÇOBANOgLU

Trakya Bölgesi ?eltik Ekim alanlarinda ?eltik Beyaz U? Nematodu (Aphelenchoides besseyi)?nun Yayg?nl?k Durumu

 

H. Didem Sa?lam, Sultan ÇOBANOgLU, Wim Wesemael, M. Julie Nicol, Nicole Viaene

Hassas ve Dayan?kl? Bu?day ?e?itlerinde Heterodera filipjevi (Madzhidov, 1981) Stelter, 1984 (Nemata: Heteroderidae)?n?n Penetrasyonu ve gelisimi

 

D. Mohammadi, R. Farshbaf Pour Abad, M. R. Rashidi, M. Valizadeh

Some Properties of Cotton Bollworm, Helicoverpa armigera H?bner (Lepidoptera: Noctuidae) and Beet Armyworm, Spodoptera exigua H?bner
(Lepidoptera: Noctuidae) Digestive Enzimes

 

POSTER SUNULAR

 

Erdal Sertkaya, ?aban G??l?, Kamuran Kaya, M.Emin ?al??kan

Hatay?da Tatl? Patates (Ipomoea batatas (L.) Lam.)?de zararli Cicadellidae (Homoptera) türleri

 

Enbiye Uluta?, Nilg?n Ya?arak?nc?, T?lin K?l??

Ege Bölgesinde Domateste kökur Nematodlarina karşi Bazi Alternatif mücadele yöntemlerinin Etkileri

 

Elvan Sert, Hanife Gen?

farkli Y?ntemler Kullan?larak Zeytin sineği (Bactrocera oleae Gmelin.)?nin Genomik DNA Ekstraksiyonlar?

 

Elvan Karata?, ?zdemir Alao?lu

Manisa ilinde Bitki Koruma yöntemlerinin Uygulamadaki Sorunlar? üzerine Bir araştırma
 

D?rdane Yanar, Nuray ?st?nol

Bazi Domates ?e?itlerinin Domates Pas Akar? ve ?ki Noktal? kirmizi ?r?mce?e Reaksiyonlarinin Belirlenmesi
 

?i?dem Y?lmaz, Hanife Gen?, C?neyt Ak?

doğadan ve Laboratuvardan Elde Edilen Zeytin sineği (Bactrocera oleae) Erginlerindeki Toplam Protein Konsantrasyonlarinin Belirlenmesi

 

Cem Erdoğan, A. Sibel Velio?lu

Panonychus citri (McGregor), Panonychus ulmi Koch. ve Tetranychus viennensis Zacher (Acarina: Tetranychidae)?in Spirodiclofen?e karşi Giri? Toksisitelerinin Belirlenmesi

 

Bilgin GÜVEN, Nilg?n Madanlar

izmir ?li seftali bahçelerinde Bulunan Akar türleri

 

Bilge Misirl?o?lu, Enbiye Uluta?

Ege Bölgesi Fidan ve Fide ?retim alanlarinda Bitki Paraziti Nematodlarin Durumu

 

Ali ?zp?nar, Burak Polat, Tuncay Kallem

Bozcaada Ba?larinda salkimgüvesi (Lobesia botrana Den.-Schiff., Lepidoptera: Tortricidae)?nin Pop?lasyon gelismesi ve mücadelesinde ?a??rtma Tekniçinin Etkisi
 

Fulya Kaya Apak, H?seyin Ba?p?nar, ?brahim ?akmak

Bazi Cezbedicilerin Bactrocera oleae (Gmelin) (Diptera: Tephritidae)?ye karşi Etkililikleri

 

G?khan Aydinl?, Sevilhan Mennan

Bazi Bitki Ekstraktlarinin Lahana Kist Nematodu (Heterodera cruciferae Franklin) ve Lahana Bitkilerinin gelişimine Olan Etkileri

 

H. Didem Sa?lam, Sultan ÇOBANOgLU

Ankara ?li Park ve bahçelerinde Tespit Edilen Pentamerismus McGregor 1949 (Acarina: Tenuipalpidae) türleri üzerine araştırmalar
 

H?seyin Akyol, Kibar Ak, Osman Ecevit

Orta Karadeniz Bölgesi?nde Misir Kurdu [Ostrinia nubilalis Hbn. (Lepidoptera: Crambidae)]?nun Populasyon Takibi

 

?nan? ?zgen, Tarkan Ayaz, Halil Bolu

Siirt ?li Antepf?st??? alanlarinda Bulunan Curculionidae türleri ve Polydrosus roceiceps Pes. (Coleoptera: Curculionidae)?in Populasyon De?i?imi
 

?slam Saruhan, Celal Tuncer, ?zzet Ak?a

Findik Ye?il Kokarcas? (Palomena prasina L. Heteroptera: Pentatomidae)?n?n farkli sıcaklardaki gelisimi

 

Mehmet Duman, Celalettin G?z?a??k, ?etin Mutlu, Vedat Karaca

Yer Aletlerine Ge?i?le Beraber S?ne mücadelesinde ?ift?i Davran??lar?: Adiyaman, Diyarbak?r, Mardin ve ?anl?urfa ?rne?i

 

Mehmet Kaplan, Abuzer YÜCEL

Elaz?? ?li ?ilek alanlarinda Saptanan zararli böcek ve Akar türleri

 

Mesut ??ci, Suat Kaymak, Adem Atasay, Mustafa Pekta?, Hamza ?enyurt, Yusuf ?zt?rk, Mehmet Aksu

E?irdir (Isparta) koşullarinda Elma ??kurdu [Cydia pomonella (L.) Lep.: Tortricidae] mücadelesinde ?iftle?meyi Engelleme Y?nteminin etkinliğinin Belirlenmesi
 

D. Mohammadi, M. Hassanpour, R. Farshbaf Pour Abad

Study of Dyar?s Rule in Cotton Bollworm, Helicoverpa armigera H?bner (Lepidoptera: Noctuidae)
 

Mustafa ?zdemir, Erhan Ko?ak

Endemik Bitki Heracleum platytaenium Boiss. (Apiaceae) üzerinde Nadir Bir T?r: Cydia nigritana (Mann, 1862) (Lepidoptera: Tortricidae)
 

Naim ?zt?rk, M. Rifat Ulusoy, Cenap Y?lmaz

Do?u Akdeniz Bölgesi Narlarinda Nar Yaprakuyuzu, Aceria granati (Canestrini & Massalongo) (Acarina: Eriophyidae) üzerine Bir araştırma
 

Naim ?zt?rk, Adalet Haz?r, M. Rifat Ulusoy

Mut (Mersin) Kay?s?larinda zararli seftali güvesi, Anarsia lineatella Zell. (Lepidoptera: Gelechiidae)?n?n mücadelesinde ?iftle?meyi Engelleme Tekniçinin Uygulanma olanaklari üzerine araştırmalar
 

Naime Z. Elek?io?lu, Refik Bozbu?a

Thripslere (Thysanoptera) karşi G?zlem Ama?l? kullanilan farkli Renklerdeki Yap??kan Tuzaklarin Limon ve Portakal?n ?i?eklenme D?neminde Etkinlikleri
 

Nigar G?zek, Ali Arda I??kber

Bitkisel kökenli Sar?msak U?ucu Ya??n?n ve Bazi Aktif Birle?iklerinin K?rma Un Biti (Tribolium confusum J. du Val)?nin gelisme D?nemlerine karşi Fumigant Etkisi
 

Nuray ?elik, Sebahat K. ?zman Sullivan

Samsun ilinde Alerjik Ast?ml? Hastalarin Evlerinde Bulunan Toz Akar? türleri
 

Onur Dura, Galip Ka?kavalc?

Organik Domates Yeti?tiriciliçinde kök-Ur Nematodlar? (Meloidogyne spp.)?na karşisavas yöntemleri üzerine araştırmalar
 

Osman Tiryaki, Dilan Baysoyu

H?yarlarda Chlorpyrifos ve Malathion Kal?nt? Analizlerinde ?rnek ??leme S?recinde Pestisitin Stabil Kalmas?
 

?mer köksal Erman

?ki Dytiscus T?r? (Dytiscidae: Coleoptera) Aras?nda, Dalga Boyu Ayr?ml? X I??n? Fl?resans (WDXRF) Spektrometresi ile ?norganik Element Konsantrasyonlarinin Belirlenmesi
 

Sedat Eren, Abuzer YÜCEL

Güneydogu Anadolu Bölgesi?nde Pamukta zararli Dikenlikurt (Earias insulana Boisd.) (Lep.: Noctuidae)?un yayılış Alanlar? ve Pop?lasyon gelisimi

 

Sumru Eltez, Yusuf Karsavuran

Eurydema ornatum (L.) (Heteroptera: Pentatomidae)?un Cruciferae Familyas?na Ba?l? Bazi Bitkilerde Olu?turdu?u Zarar Oranlar? üzerinde araştırmalar
 

?eref GÜRKAN

?eker Pancar? Kist Nematodu (Heterodera schachtii Schmidt) mücadelesinde Dayan?kl? Tuzak Bitkilerin kullanılması
 

Tarkan Ayaz, Abuzer YÜCEL

Elaz?? ?li Elma alanlarinda Bulunan zararli ve yararli böcek türlerinin Belirlenmesi üzerine araştırmalar
 

Tolga Aysal, M?jgan K?van

farkli Yo?unluklardaki Armut Kaplan?n?n Elmada Beslenme Zarar?

 

Vedat Karaca, ?etin Mutlu, Celalettin G?z?a??k, Mehmet Duman, Ziya ?im?ek

Güneydogu Anadolu Bölgesi?nde S?ne, Eurygaster integriceps Put. (Het.: Scutelleridae)?nin K??lak Pop?lasyonu ve Bunun mücadele yapilan Alanlara Olan Etkisi

 

Dilek Turanli, ?eniz K?smal?

Denizli ve U?ak illerinde depolanmiş Baklagillerde Bulunan Bruchidae Familyas? türleri ve Zararlar? üzerinde araştırmalar
 

H?seyin Polat, ?smail Kasap

Van ilinde Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) üzerinde ?ki Noktal? kirmizi örümcek, Tetranychus urticae Koch. (Acari: Tetranychidae)?nin Populasyon gelisimi
 

Mustafa Kat?, Mehmet Ali Onaran

tarimsal Alanlarda kullanilan Kimyasal ?nsektisitlerin Sitotik ve Mitotik Etkileri
 

Mustafa avci

Sedir Yaprak kelebegi Acleris undulana (Wlsghm.)?n?n Bat? Akdeniz Bölgesi Ormanlarindaki Biyolojisi
 

Adnan Canbay, ?zkan Bozbek, Harun Al?c?, ?. Fatih ?ak?rbay

Erzincan ilinde Domates ve H?yar Seralarindaki önemli zararli Akar ve böcek türlerinin Belirlenmesi

 

Enver Durmu?o?lu, M?jde Salaman, Hasan Sungur Civelek, Ahmet Hatipo?lu, Hasan Balc?

?rt?alt? H?yar Yeti?tiriciliçinde Yaprak Galeri sineğine karşi farkli Tonlardaki Sar? Renkli Yap??kan Tuzaklarin ?ekicili?i
 

S. Khaghaninia, S. A. Mohamadi, A. M. Sarafrazi, K. Hadad Iraninejad, E. Ebrahimi

Phenotypic Plasticity in Field Populations of Codling Moth, Cydia pomonella (Lep.: Tortricidae)
 

Mustafa avci, O?uzhan Sar?kaya

Sedir (Cedrus libani A. Rich) zararlisi Sedir Kese böceği Traumatocampa ispartaensis DOĞANLAR & avci (Lep.: Notodontidae)?in biyolojisi
 

Nurdan Topakc?, H?seyin G??men

Bemisia tabaci (Genn.) (Homoptera: Aleyrodidae)?nin B ve Q Biotiplerinin Taray?c? Elektron Mikroskop ile ?ncelenmesi
 

Adalet Haz?r, M. Rifat Ulusoy

Adana ve Mersin ?lleri seftali ve Nektarin bahçelerinde Saptanan zararlilar ile Parazitoit ve Predatürleri
 

Gamze Pekbey, R?stem Hayat

Erzurum ?li Sarcophagidae (Diptera) türleri üzerinde Faunistik çalişmalar

 

Gazi G?r?r, Ba?ak Aky?rek, ?nal Zeybeko?lu, Hayal Aky?ld?r?m, ?lker Tepecik

Türkiye Afit (Hemiptera: Aphidoidea) Faunas?na Do?u Karadeniz Bölgesi?nden Yeni Katk?lar
 

G?khan Aydin, Oya I??k, Leyla H?zarc?, Yasemin Bulut, Hande O?uz, M?zeyyen köksal

Spirulina Yeti?tiriciliçinde Yeni zararli, Scatella tenuicosta Collin (Diptera: Ephydrildae)

 

Ramazan Gencer, Hanife Gen?

farkli Ergin Diyetlerinin Zeytin sineği [Bactrocera oleae Gmelin. (Diptera: Tephritidae)] ?m?r Uzunlu?u ve Yumurta Verimi üzerine Etkisi
 

Mehmet ?zmen, Erdal N. Yard?m

Yonca Hortumluböceği [Hypera postica (Coleoptera: Curculionidae)]?ne karşi degisik D?nemlerde yapilan ?la?lamalarin, Yonca (Medicago sativa)?da zararli, doğal düşman ve Verim üzerine Etkileri
 

Hasan Sungur Civelek, Mennan Y?ld?r?m, Oktay Dursun, Ata Eskin

Sebze Galerisineği Liriomyza sativae Blanchard, 1938 (Diptera: Agromyzidae) üzerinde Be? farkli böcek Geli?im D?zenleyicisinin (IGR) Etkisi
 

Musa Büyük, Sedat Eren

Pamukta zararli tütün Tripsi (Thrips tabaci Lind.) (Thysanoptera: Thripidae)?ne karşi mücadele olanaklarinin Geli?tirilmesi üzerine Bir araştırma
 

Hans Fery, ?mer köksal Erman

Türkiye?nin Kuzey Do?usundan Hydroporus Clairville, 1806?n?n Longulus- (Insecta: Coleoptera: Dytiscidae) Grubuna Ait Be? Yeni T?r

 

N. Ya?arak?nc?, T. K?l??, Ferit Turanli, ?eniz K?smal?

Ege Bölgesi?nde Entegre zararli Y?netimi Uygulanan Domates Seralarinda Cyrtopeltis tenius Reut. (Heteroptera: Miridae) ve Beyazsineğin [Trialeurodes vaporarium Wetw. ve Bemisia tabaci Genn. (Homoptera: Aleyrodidae)]?un Populasyon Seyri
 

Vahit Y?ld?z, ?i?dem G?ne?, Neziha Bulun, UgUR G?zel

?demi? (izmir) ?l?esi Patates ?retim alanlarinda Tespit Edilen kökur Nematodu T?r?: Meloidogyne chitwoodi (Goeldi, 1892, Nemata: Heteroderidae)
 

Yasemin G?ler, A. Murat Aytekin, Fatih Dikmen

Afyonkarahisar ?li Tozlay?c? Apidae, Halictidae ve Megachilidae (Hymenoptera: Apoidea) Faunas?
 

Feza Can, Erkan ?sa Sa??ro?lu

Synanthedon syriaca Spatenka, 2001 (Sesiidae: Lepidoptera), Türkiye Faunas? ??in Yeni Bir Kay?t
 

Erdal Sertkaya, Haluk Ya?arer

K?r?khan (Hatay)?da Bemisia tabaci Genn. (Homoptera: Aleyrodidae)?nin Pamuk Bitkisinde Populasyon gelisimi
 

E. Mennan Y?ld?r?m, Aydin ?nay, H. Sungur Civelek

Liriomyza trifolii (Burgess) (Diptera: Agromyzidae)?nin Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Bitkisinde Yaprak Su Kayb?na ve Yaprak Alan?na Etkisi
 

Ali ?zp?nar, ?lke ?zbek, Ali K?r?at ?ahin, Burak Polat

Çanakkale ilinde Do?u Meyvegüvesi [Cydia molesta (Busck) (Lepidoptera: Tortricidae)]?nin yayılış Alan? ve Populasyon gelismesinin Belirlenmesi
 

Ali G?ncan, Nilg?n Madanlar, Zeynep Yolda?, Firdevs doğan, Y?ksel T?zel

izmir ilinde ?rt?alt? Organik Sebze üretiminde Toprak?st? zararlilarin Durumu

 

Ali ?zp?nar, Ali K?r?at ?ahin, Burak Polat

Çanakkale ilinde Elma ??kurdu [Cydia pomonella (L.) (Lepidoptera: Tortricidae)]?nun yayılış Alan? ve Populasyon gelismesinin Belirlenmesi
 

Erhan Ko?ak, Aydemir Bar??, Numan E. Babaro?lu

Apiaceae Familyas?na Ait Bazi Bitki Tohumlarinin Graphosoma lineatum (L.) ve Graphosoma semipunctatum (F.) (Heteroptera: Pentatomidae)?un Nimf Geli?imlerine Etkisi
 

Fatma Dolunay Erdo?u?, Hasan Celal Akg?l, ?erife Bayram

Türkiye?de Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949 (Nemata: Tylenchida) ??in Yeni Bir konukçu: Patates
 

?mer Cem Karako?, Mustafa Alkan, Ayhan G?k?e, ?brahim Demirta?

Bazi Bitki Ekstraktlarinin Sitophilus oryzae L., Sitophilus granarius L. (Col.: Curculionidae) üzerindeki Kontak Toksisiteleri
 

Evsel Denizhan, Sultan ÇOBANOgLU

Ankara ilinde Park ve S?s Bitkilerinde Eriophyoidea (Acarina) türleri, konukçulari ve Yayg?nl?klar? üzerine yapilan araştırman?n Google Earth Platformunda Haritaland?r?lmas? ve Sunulmas?
 

Evsel Denizhan, Sultan ÇOBANOgLU

Van G?l? Havzas?nda Elma (Malus spp.) ve Erik (Prunus spp.) üzerinde Tespit Edilen Eriophyoid Akarlar
 

Erol Bayhan, M. R?fat Ulusoy

Bemisia tabaci B Biotip (Homoptera: Aleyrodidae)?in Kabak ?e?itlerinde Bazi Biyolojik özelliklerinin araştırılması
 

C?neyt K?seo?lu, K. Necdet ?ngen, Veli ?etin, Murat Antmen

Akdeniz Meyve sineği mücadelesinde ?Adress? K?s?rla?t?r?c? Tuzaklarinin Kullan?m olanaklari
 

M. Alper Alt?nok, M. R?fat Ulusoy, ?smail Karaca

Bazi Kimyasalsavas ve Y?ksek Bas?n?l? Su Uygulamalarinin Rhodococcus perornatus (Cockerell and Parrot) (Hemiptera: Coccidae)?un K??layan II. D?nem Nimflerine Etkileri
 

Adnan T?lek, ?lker Kepenek?i, Sultan ÇOBANOgLU, Hakan Hekimhan, Z?beyir Devran, Banu Melik, ?. Halil Elek?io?lu

?eltik Beyaz U? Nematodu (Aphelenchoides besseyi Christie, Aphelenchida: Aphelenchoidiae)?nun Havu? Diskinde kültüre Al?nmas?

 

Adalet Haz?r, M. R?fat Ulusoy

Adana ve Mersin ?lleri seftali ve Nektarin bahçelerinde Do?u Meyvegüvesi Cydia molesta Busck. (Lepidoptera: Tortricidae)?n?n Pop?l?syon De?i?imi

 

G?lay Ka?ar, M. R?fat Ulusoy

Do?u Akdeniz Bölgesi?nde Coenorrhinus (Rhynchites) cribripennis (Desbrochers) (Coleoptera: Attelabidae)?in yayılışı ve Zarar Derecesi
 

H?seyin Ba?p?nar, ?brahim ?akmak, Nevin Ba?p?nar, T?rkan Ko?lu

Bazi Cezbedicilerin turunçgillerde Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae)?ya Etkileri

 

H?seyin Ercan, ?. Halil Elek?io?lu

Adana ve Mersin illerinde yabanci Otlarda Bulunan kök-Ur Nematodu türlerinin (Meloidogyne spp.) (Nemata: Meloidogynidae) Belirlenmesi
 

?lker Kepenekci, Emre Evlice

Antalya ve Eski?ehir illerindeki Enginar (Cynara scolymus L.) ekilis alanlarinda Saptanan Tylenchida (Nematoda) Tak?m?na Ait Bitki Paraziti Nematodlar
 

Levent ?nl?, Ertan Yan?k, Osman ?opur

Yar? Kurak kosullarda farkli Pamuk ?e?itlerinde Pectinophora gossypiella Saund. (Lep.: Gelechiidae) ve Earias insulana Boisd. (Lep.: Noctuidae)?n?n Pamuk Kozalarindaki Larva Bula??kl?k Oran? 

 

Murat Antmen, C?neyt K?seo?lu, K. Necdet ?ngen, Veli ?etin

Kemigasyon uygulamasinin Thiamethoxam??n Biyolojik Etkinlik süresi üzerine Etkileri
 

M?mine ?zarslandan, M. Julie Nicol, ?. Halil Elek?io?lu

Bu?day Genotiplerinin Tah?l Kist Nematodu, Heterodera filipjevi (Madzhidov) Stelter Populasyonlarina karşi Dayan?kl?l?klarinin araştırılması

 

Mehmet R?fat Ulusoy, Kamil Karut, Zeynel Abidin Akda?c?k

Pamuk Beyaz sineği Bemisia tabaci (Genn.) (Homoptera: Aleyrodidae)?nin B ve Q Biyotiplerinin farkli kültür Bitkileri üzerinde Bazi Biyolojik özelliklerinin saptanmasi
 

Mehmet Salih ?zg?k?e, Remzi Atl?han, ?smail Karaca, ?smail Kasap, Fevzi ?zg?k?e, ??kran Y?ld?z, Evin Polat

Van G?l? Sahil ?eridinde G?sterge T?rler ve Biyolojik çesitlilik

 

G?khan Aydin, Cengiz Kazak

Çukurova Deltas? (Adana)?nda farkli Habitatlardaki böcek Biyolojik çesitlilik Parametrelerinin karşılaştırılması
 

Selma ?lgent?rk, Cevdet Zeki, Bikem Ayhan

Türkiye?nin F.S. Bodenheimer Taraf?ndan Te?his Edilmi? Coccoidea (Hemiptera) türleri Listesi
 

S. Khaghaninia, S. A. Mohamadi, A. M. Sarafrazi, K. Hadad Iraninejad, E. Ebrahimi

Analysis of Genetic Diversity in Codling Moth, Cydia pomonella (Lep.: Tortricidae) Populations From North West of Iran Based on Morphological Data

 

Fatma I??k, ?brahim Gen?soylu

Pamukta Uygulanan Bazi Yaprak G?brelerinin zararlilar, doğal düşmanlar, Verim ve Lif Kalitesi üzerine Etkileri
 

Ahmed M. A. Hammad

Some Studies on The Ecology and Host Range of Eriophyid Mites (Acarina: Eriophyidae) in Sudan
 

Ay?e ?zdem, Mustafa ?zdemir, Vildan Bozkurt, Cevdet Zeki

Afyonkarahisar ?li Kiraz agaçlarinda zararli Pandemis cerasana (H?bner, 1786) (Lepidoptera: Tortricidae)?n?n Morfolojik özellikleri ve Ergin Populasyon De?i?imi

 

Azize Toper Kayg?n, Yafes Y?ld?z, Mustafa avci

Amasra yöresinde Saptanan Bazi Kelebek (Lepidoptera) türleri

 

E. Mennan Y?ld?r?m, H. Sungur Civelek, Oktay Dursun, Ata Eskin

Mu?la ilinde Liriomyza sativae (Blanchard) (Dip.: Agromyzidae)?nin Parazitoiti Diglyphus isae (Hym.: Eulophidae)?nin Parazitleme Oran?n?n Belirlenmesi üzerinde çalişmalar
 

Nihal ?zder, ÖZGÜR Sa?lam

sicakliğin Cinara cerdi Mimeur (Hom.: Aphididae)?nin Bazi Biyolojik özelliklerinin Etkisi
 

Okunma 8336 defa Son Düzenlenme Salı, 18 Nisan 2017 03:57