4. Bitki Koruma Kongresi

TÜRKİYE 8. ENTOMOLOJ? KONGRESİ BİLDİRİLERİ

PROCEEDINGS OF THE EIGHTH TURKISH NATIONAL CONGRESS OF ENTOMOLOGY

28-30 Haziran 2011

28-30 June 2011

S?t?? ?mam Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma Bölümü

KAHRAMANMARA?

 

SÖZLÜ SUNULAR

 

N. ?zt?rk, M. ?l??l?, M.R. Ulusoy

Do?u Akdeniz Bölgesi turunçgil bahçelerinde Harnup güvesi [Ectomyelois ceratoniae Zeller, 1839 (Lepidoptera: Pyralidae)]?nin Ergin Pop?lasyon De?i?imi
 

E.M. Y?ld?r?m, H. Ba?p?nar

Aydin ?li Nar bahçelerinde Mevcut zararlilarin saptanmasi ve Bunlardan önemlilerinin Populasyon dalgalanmalari, yayginligi ve Zarar?

 

H. Topuz, E. Durmu?o?lu

farkli Hasat Zamanlarinin Bactrocera oleae (Gmelin) (Diptera: Tephritidae) zararina, Zeytinya?? Verim ve Kalitesine Etkileri
 

H. Ba?p?nar, Y. Karsavuran, N. Ba?p?nar, F.K. Apak

Akdeniz Meyve sineği, Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae) ile mücadelede Bazi Cezbedicilerin Kitlesel Tuzaklamada Etkileri
 

A. ?zp?nar, B. Polat, A.K. ?ahin

Çanakkale ?li Zeytin alanlarinda Prays oleae, Bernard 1788 (Lepidoptera: Praydidae)?nin Pop?lasyon gelismesinin Belirlenmesi

 

A. T?lek, S. ÇOBANOgLU

Halilbey ?eltik ?e?idinde ?eltik Beyaz U? Nematodu (Aphelenchoides besseyi Chtistie)?nun Verim ve Verim Komponentlerine Etkisi
 

M. ?mren, H. Toktay, A. ?zarslandan, A. ?cal, ?.H. Elekcio?lu

Do?u Akdeniz Bölgesi Bu?day alanlarinda Tah?l Kist Nematodu (Heterodera avenae group) türlerinin Belirlenmesi

 

H. Toktay, M. ?mren, A.A. Dababat, J.M. Nicol, ?.H. Elekcio?lu

Ekmeklik Bu?dayda Tah?l Kist Nematodu (Heterodera avenae ) ve kök Yara Nematodlar? (Pratylenchus thornei, P. neglectus)?na karşi Dayan?kl? Gen Kaynaklarinin araştırılması

 

H. Duran, G. Ka?kavalci, A. Pe?en

Organik Domates Yeti?tiriciliçinde kök-ur Nematodlar? (Meloidogyne spp.)?na karşi savasta Solarizasyon ile Di?er Bazi Uygulamalarin
Birlikte Kullan?m olanaklari
 

Z. Devran, M.A. S???t

Vir?lent kök-ur Nematodu Populasyonlarina Molek?ler Yakla??mlar


A. Bar??, S. ÇOBANOgLU

Kavun sineği [Myiopardalis pardalina (Bigot, 1891) (Diptera: Tephritidae)]?nin farkli Kavun ?e?itlerindeki Zarar Oranlarinin
Belirlenmesi

 

S. Sunulu, C. Mart

Kahramanmara? Pamuk Ekim alanlarinda Cicadellidae (Hemiptera) Familyas?na Ba?l? türlerin farkli Pamuk ?e?itlerinde zararlil?k
Durumu
 

B. ?elik, T. ?zsisli

farkli S?s Bitkilerinde Aleyrodes lonicerae Walker (Homoptera: Aleyrodidae)?n?n Biyolojik özelliklerinin saptanmasi
 

H. ?etin, M. Uysal, A. ?ahbaz, ?. Alao?lu, A. Akg?l, M.M. ?zcan

T?bbi ve Aromatik Bitki U?ucu Ya?larinin Fasulye Tohum böceği [Acanthoscelides obtectus Say (Coleoptera: Bruchidae)] Erginlerine Fumigant Etkileri
 

E. Konca, A.D. Pour, T. Erdoğan, N. G?z, M.O. GÜRKAN

Domates güvesinin (Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) Detoksifikasyon Enzimlerinin Karakterizasyonu
 

D. Ate?, C. Turgut, L. Atatan?r, C. G?kbulut, H. ?rnek

Pestisitlerin Pasif Birikiminin Organik Zeytin Tar?m?na Etkisinin araştırılması

 

N. G?z, A. Da?eri, T. Erdoğan, M. Mousavi, ?. Bayram, M.O. GÜRKAN

Spodoptera littoralis?de Transferin Geninin Fonksiyonel Analizi
 

H. Tunca, N. K?l?n?er, C. ?zkan

Bazi Bitkisel kökenli ?nsektisit ve Ekstraktlarin Bracon hebetor (Say) (Hymenoptera: Braconidae) gelişimine ve Davran???na Etkisi
 

F. Erler, E. Polat, H. Demir

Mantar Sciarid sineği, Lycoriella ingenua (Dufour, 1839)?n?n mücadelesinde böcek Geli?im D?zenleyici ?nsektisitlerin değerlendirilmesi
 

A. Ye?ilayer, S. ÇOBANOgLU

?stanbul (Türkiye) ?li Park ve S?s Bitkilerinde Saptanan Tenuipalpidae (Acari:Prostigmata)

 

F.N. Tokkam??, D. Yanar

Tokat ilinde Yeti?tirilen Bazi Sebzelerde Belirlenen zararli ve faydali Akar türleri
 

S. ?obanoglu, N.A. Kumral, P. Heph?zl?, A. ??reten

Bursa ve Ankara?daki Solanaceae Sebze ve yabanciotlar? üzerindeki Akar çesitlili?i ve Yo?unlu?u
 

?. ?akmak, A. Janssen, M.W. Sabelis

avci Akarlar, Phytoseiulus persimilis ve Neoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae) arasindaki Intraguild avcilik ilişkileri
 

N.A. Kumral, S. ?obanoglu, P. Heph?zl?, A. ??reten, B. Arma?an

Domates bahçelerinde Solanaceae Bitkileri üzerinde Akarlarin Pop?lasyon Dalgalanmas? ve ilişkileri
 

K. Ak, ?. Saruhan, C. Tuncer, H. Akyol, A. K?l??

Ordu ?li Kivi bahçelerinde Yaz?c?böcek (Coleoptera: Scolytidae) türlerinin Tespiti ve Zarar Oranlar?
 

C. Kaplan, S. Tezcan

izmir ilinde Kiraz bahçelerinde Bulunan agustosböcegi (Hemiptera: Cicadidae) türlerinin Belirlenmesi
 

O.B. Kovanc?, B. Pehlevan, A. Knight

Feromon Yay?c? Tipi ve Uygulama Y?nteminin Do?u Meyvegüvesi (Grapholita molesta (Busck)) ile mücadelede ?iftle?menin Engellenmesi Tekni?i üzerine Etkisi
 

T. Ko?lu, F.?. Alt?ndi?li, T. Turanli, F. ?en, M. Karan

Akdeniz Meyve sineği (Ceratitis capitata Wied.) (Diptera: Tephritidae)?ne karşi So?uk uygulamasinin Etkisi
 

F. Turanli, A.K. Birgücü, E. G?m??, B. G?zel, Y. Karsavuran

Lobesia botrana Dn. & Sch. (Lepidoptera: Tortricidae)?n?n farkli ?z?m ?e?itlerini Tercihi üzerine araştırmalar

 

M. ??ci, S. Kaymak, H. ?enyurt, Y. ?zt?rk, A. Atasay, M. Pekta?, ?. ?zongun

E?irdir (Isparta) koşullarinda Elma ??kurdu [Cydia pomonella (L.) Lepidoptera: Tortricidae] mücadelesinde ?iftle?meyi Engelleme Y?nteminin ?nsektisitlerle Kombine uygulanmasi üzerine Bir araştırma
 

S. Karada?, C. Mart, O. G?ndo?du, K. Sarpkaya, S. Aktu? Tahtac?, F. Konuko?lu

Güneydogu Anadolu Bölgesinde Antepf?st??? Meyve ??kurdu (Megastigmus pistaciae Walker Hymenoptera: Torymidae) ?nun Bazi Biyolojik özelliklerinin ve doğal düşmanlarınin Belirlenmesi
 

S. Satar, M.A. Alt?nok, M. Karacao?lu, G. Satar, N. Uygun

Do?u Akdeniz Bölgesi turunçgil alanlarinda Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae) Pop?lasyonunun Alansal-Zamansal Da??l?m? ve S?cak Noktalarin Belirlenmesi
 

Y. Gharajedaghi, S. khaghaninia, R.F.P. Abad, M. Kutuk

Identification of Fruit flies (Diptera: Tephritidae) of Ecebsir Region Including a New Record for the Iran Fauna

 

H. ?zbek, J.G. Rozen, Jr., J.S. Ascher

Osmia (ozbekosmia) avosetta Warncke (Hymenoptera: Megachilidae: Megachilinae: Osmiini)?nin Biyolojisi ile ?lgili çalişmalar

 

B. Ayhan, S. ?lgent?rk

Dynaspidiotus britannicus (Newstead) (Hemiptera: Diaspididae)?nin Sedirdeki Fenolojisi
 

E. Karapazarl?o?lu, S.K. ?zman-Sullivan

Kapal? Ortamda Domuz Karkaslar? üzerine Gelen böcek türlerinin ve S?ksesyonlarinin Belirlenmesi ve Bir ?rnek Vaka çalismasi
 

R.F. Pourabad, E. Alipour, M. Valizadeh, D. Mohammadi

Evaluating Some Properties of Lipase in Great Wax Moth, Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae)

 

R.F. Pourabad, L. Dastour, M. Ebrahimzadeh, D. Mohammadi

Inhibitory Activity of Some Compounds on Mediterranean Meal Moth Alpha-amylase Activity
 

T. K?l??

Domates güvesi (Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)) ?nin Türkiye?deki yayılışı ve mücadelesine Y?nelik Al?nan ?nlemler
 

M.B. Kaydan, J. Wu, E. Polat, B. Normark

?ki Sibling T?r, Lepidosaphes malicola Borchsenius ve Lepidosaphes ulmi (Linnaeus) (Hemiptera: Coccoidea: Diaspididae)?nin Molek?ler ve Morfolojik Teknikler ile Ayr?m?n?n Yap?lmas?
 

M.S. ?zg?k?e, ?. Karaca, ?. ?zger, T. Ayvaz

Aphis fabae Scopoli (Homoptera. Aphididae)?nin Sabit sıcaklarda Vicia faba ?st?nde S?cakl??a-ba?l? gelismesi ve Ya?a-ba?l? yasam
çizelgesi
 

F. Turanli, F.E. doğan, E. G?m??, L. A?kan

Diuraphis noxia Kurdjumov (Rus Bu?day Afidi) (Homoptera: Aphididae)?ya Dayan?kl? Bu?day ?e?itlerinin saptanmasi üzerine araştırmalar

 

C. G?z?a??k, A. Yi?it

S?ne, Eurygaster integriceps Put. Zarar?n?n Bazi Bu?day ?e?itlerinde Kalite özelliklerine Etkileri
 

M.A. S???t, T. Y?lmaz, F.G. G?ze, Z. Devran, ?.H. Elek?io?lu

G?ller Bölgesi?nde Bu?day Yeti?tiriciliçinde Hareketli Endoparazit Nematodlar
 

R. ?etinta?, B. ?akmak

Kahramanmara? ve çevresinde Tar?m? yapilan Domates, H?yar ve Patl?can Bitkilerinde Mevcut Meloidogyne türlerinin PAGE (Poliakrilamid Jel Elektroforez) ve Perineal Morfolojik Karakterler Yard?m? ile Te?hisi
 

H.D. Sa?lam, S. ÇOBANOgLU, M.J. Nicol, A.A. Dababat

Bazi Bu?day ?e?itlerinin Haymana (Ankara) koşullarinda Heterodera filipjevi (Madzihidov, 1981) Steiner & Stelter, 1984? ye karşi Reaksiyonlarinin araştırılması
 

E. Kasapo?lu, B. ?imen, T. Ye?ilo?lu, B. Faber, ?.H. Elekcio?lu, ?. Tuzcu

Do?u Akdeniz Bölgesi?nde turunçgil Ana?larinin turunçgil Nematoduna (Tylenchulus semipenetrans Cobb, (Tylenchulidae: Nemata)) karşi Dayan?kl?l???n?n araştırılması
 

M.A. S???t, F.G. G?ze, T. Y?lmaz, V. Co?, M. Tongu?

Bat? Anadolu?da Fasulye Yeti?tiriciliçinde kök Lezyon Nematodlar? (Pratylenchus spp.)
 

POSTER SUNULAR

 

N. ?zyurt, S. Candan, Zekiye Suludere

Graphosoma lineatum (Linnaeus 1758) ?un Di?i üreme Sisteminin Yap?s? (Heteroptera: Pentatomidae)

 

N. ?zyurt, S. Candan, Zekiye Suludere

Dolycoris baccarum (Linnaeus 1758)?da Erkek üreme Sistemi (Heteroptera: Pentatomidae)

 

A. T?lek, S. ÇOBANOgLU

Bazi ?eltik ?e?itlerinde ?eltik Beyaz U? Nematodu (Aphelenchoides besseyi Chtistie) ile Enfekteli Tohumlarda Nematod Yo?unlu?u ve Da??l?m?

 

A. T?lek, E. Ko?ak, Kemal Ak?n, Turhan Kahraman

Ekin Sap Ar?s? (Cephus pygmaeus L. (Hymenoptera: Cephidae))?n?n Bazi Ekmeklik Bu?day ?e?itlerinde Kalite ve Verim Komponentleri üzerine Etkisi

 

Y. Karsavuran, A. K. Birgücü, Ay?a Almad?k

Fasulye Bitkisinde Beslenen Nezara viridula (L.) (Hemiptera: Pentatomidae)? n?n Yaprak ve Bakla Organlar? arasindaki Tercihi

 

?. Gen?soylu

Aydin ?li?nde Feromon Tuzaklar? Kullan?larak Agrotis segetum D.S. ve A. ipsilon Hufn.?un Zararlar? ve Populasyonlarinin ?zlenmesi

 

E. Atakan

Adana ilinde Merkez Parklarinda Bazi S?s Bitkilerinde Bulunan Thysanoptera (Thrips) türleri

 

M. ?l??l?, E. Atakan

Do?u Akdeniz Bölgesi turunçgil bahçelerinde Bulunan Thysanoptera (Thrips) türleri

 

?. Tek?am, M. Ke?eci, E. Topuz, A. Karata?, Ali ?ztop

S?ne Yumurta Parazitoiti Trissolcus semistriatus (Hymenoptera: Scelionidae)?un -20 ?C?de depolanmiş Dolycoris baccarum(Heteroptera: Pentatomidae) Yumurtalarindaki Performans?

 

?. Tek?am, M. Ke?eci, E. Topuz, A. Karata?, A. ?ztop

-80 ?C?de depolanmiş Dolycoris baccarum (Heteroptera: Pentatomidae) Yumurtalar? üzerinde S?ne Yumurta Parazitoiti Trissolcus semistriatus (Hymenoptera: Scelionidae)?un Bazi Biyolojik Parametreleri

 

H. Ba?p?nar, E. M. Y?ld?r?m, J. Xing

Aydin ?li Nar bahçelerinde Saptanan Cicadellidae türleri ve önemlilerinin Pop?lasyon dalgalanmalari

 

Erzurum?da Omaloplia spireae (Pallas) (Coleoptera: Scarabaeidae) için ?ki Yeni konukçu

H. ?zbek

 

K. S. Co?kuncu, C. Mert

Bursa, Balikesir ve Kocaeli ?lleri Kestane ?retim alanlarinda degisik Kestane ?e?itlerindeki Meyve Kurtlanma Oranlar? üzerine araştırmalar

 

A. G?ncan, Z. Yolda?

izmir ?li seftali agaçlarinda, Dut Kabuklubiti, Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti) (Hemiptera: Diaspididae)?n?n yayılış Alanlar? ve bulaşma Oranlar?

 

A. G?ncan, Z. Yolda?, H. ??nar

Sera Beyazsineği, Trialeurodes vaporariorum (Westwood) (Hemiptera: Aleyrodidae)?un konukçu Bitki Tercihi

 

S. Bayrak??, E. Y?ld?r?m, G. Yaz?c?, Y. Bulak

Erzurum ?li Coreidae (Hemiptera) türleri üzerinde Faunistik ve Sistematik çalişmalar

 

M. Bekta?, E. Y?ld?r?m, G. Yaz?c?

Erzurum ?li Rhopalidae (Hemiptera) türleri

 

G. Pekbey, R. Hayat, R. Richet

Sarcophaga (Heteronychia) turana (Rohdendorf, 1937), Türkiye Et Sinekleri (Diptera: Sarcophagidae) Faunas? ??in Yeni Bir Kay?t

 

H. Aky?ld?r?m, ?. Tepecik, G. G?r?r

Büyükada (?stanbul) ?l?esinde Bitkilere Zarar Yapan Afit (Hemiptera: Aphidoidea) türleri

 

F. Da?l?, C. ?kten, H. G??men, ?. ?. Bah?i, N. Topak??

Bemisia tabaci (Genn.) Antalya Populasyonlarinin Acetamiprid, Chlorpyrifos ve Cypermethrin?e karşi Diren? Durumu

 

T. K?l??, Z. Yolda?

izmir ilinde Taze So?anda Bulunan Thrips türleri ve doğal düşmanları

 

A. Ye?ilayer, S. ÇOBANOgLU

?stanbul (Türkiye) ?li Park ve S?s Bitkilerinde Saptanan avci Akar (Acari: Phytoseiidae) türleri

 

G. Ka?ar, M. R. Ulusoy

Zeytin Fidant?rt?l?, Palpita unionalis (H?bn.) (Lepidoptera: Pyralidae)?in Biyolojik D?nemlerinin özelliklerinin Belirlenmesi

 

A. ?cal, ?. H. Elekcio?lu

Adiyaman ?li Biber ve Patl?can ekilis alanlarinda kök-Ur Nematodlar? (Meloidogyne spp. )?n?n Belirlenmesi

 

?, Tepecik, G. Olcabey, H. Aky?ld?r?m, G. G?r?r

Karab?k ilinde Bitkilerde Belirlenen Afit türleri ve Türkiye Afit Faunas?na Katk?lar

 

F. T. Ulu?, N. Demirel

Hatay ilinde, Seks Feromon Tuzaklar? Kullanarak Harnup güvesi, Ectomyelois ceratoniae,? nin yayılışı, Nardaki Zarar Durumu ve Populasyon Yo?unlu?unun Belirlenmesi

 

N. Demirel, M. Subchev, Z. Mendel

Hatay ?li Nar bahçelerinde farkli Feromonlarin Harnup güvesi, Ectomyelois ceratoniae (Zeller,1839) (Lepidoptera: Pyralidae) üzerindeki Etkililiçinin araştırılması

 

F. ?abuk, N. Demirel

Amik Ovas?ndaki Pamukta Empoasca decipiens ve Asymmetrasca decedens (Homoptera: Cicadellidae) Da??l?mlarinin ve Populasyon yoğunluklarinin araştırılması

 

Z. Karaca, N. Demirel

Malatya ?li Kays? bahçelerinde Bulunan Capnodis spp. (Coleoptera: Buprestidae) türleri Yayg?nl?klar? ve yoğunluklarinin Belirlenmesi

 

D. G?lba?, N. Demirel

Kilis ?li Zeytin bahçelerindeki Zeytin sineği, Bactrocera oleae Gmelin) (Diptera: Tephritidae)?nin Populasyon Yo?unluklar? Belirlenmesi

 

N. Demirel, F. T. Ulu?

Hatay ilinde Kanola Bitkisinde Lahana Yaprak güvesi, Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera:Yponomeutidae) Populasyon yoğunluklarinin Belirlenmesi

 

Y. B. Y?lmaz, H. Tunaz

Bazi Bitki U?ucu Ya?larinin ve Monoterpenoid Bile?enlerinin Amerikan Hamamböceği, Periplaneta americana (Dictyoptera: Blattellidae), Ergin ve Nimflerine Fumigant Toksisiteleri

 

T. Kahraman, K. Ak?n, ?. ?zt?rk, R. avci, A. T?lek

Trakya Bölgesinde Bazi Ekmeklik Bu?day (Triticum aestivum L.) ?e?itlerinde S?ne Emgi Oranlar? ve Kalite üzerine Etkisi

 

B. Karag?z, ?. Kasap

Çanakkale ?li Domates alanlarinda zararli kirmiziörümcek Tetranychus cinnabarinus Boisduval (Acari: Tetranychidae)? un Pop?lasyon gelismesi

 

?. Kasap, S. ÇOBANOgLU. S. Pehlivan, P. Kang?ray

Çanakkale ?li Yumu?ak ?ekirdekli Meyve bahçelerinde Saptanan zararli ve yararli Akar türleri

 

M. Kaplan, A. YÜCEL

Elaz?? ?li ?ilek alanlarinda Saptanan Pollydrosus (Coleoptera: Curcullionidae) türleri vebunların Pop?lasyon De?i?imi

 

F. C. Cengiz, K. Kaya

Hatay ilinde Yeni Bir Enginar zararlisi: Cnephasia chrysantheana (Duponchel, 1843) (Tortricidae:Lepidoptera)

 

F. C. Cengi, N. Demirel, M. Subchev, T. Toshova

Do?u Akdeniz Bölgesi?nde, feromon tuzaklar? kullanarak, ba? g?z kurdu, Theresimima ampellophaga (Bayle-Barelle, 1808)(Lepidoptera: Zygaenidae)?n?n biyolojisi ve populasyon gelisimi üzerinde araştırmalar

 

F. ?zsemerci, Y. Karsavuran, F. C. Cengiz, M. Subchev

Ege Bölgesi Ba? alanlarinda Ba? G?z Kurdu Theresimima ampellophaga (Bayle-Barelle, 1808) (Lepidoptera: Zygaenidae)?n?n Durumunun Belirlenmesi

 

E. ?. Sa??ro?lu, F. C. Cengiz

Hatay ?li Sesiidae (Lepidoptera) Familyas? türlerinin ve Populasyon yoğunluklarinin Feromon Tuzaklar? Kullan?larak Belirlenmesi

 

E. Uluta?, G. Ka?kavalc?, E. Pehlivan

Ege Bölgesi Patates ?retim alanlarinda Bulunan önemli Bitki Paraziti Nematodlarin Belirlenmesi

 

M. EROgLU, F. Bayramo?lu ?anl?

Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Curculionidae)??n Laboratuar koşullarinda Biyolojisi

 

M. ?slamo?lu, M. K???kcongar , V. Akme?e, A. D. Kanat

S?ne (Eurygaster integriceps Put.) (Heteroptera; Scutelleridae) mücadelesinde ?ift?i Davran??lar?: Kahramanmara? ve Kilis ?rne?i

 

M. K?van, S. konukçu

K?rklareli ve Tekirda? da Bu?day ekilislerinde Bulunan K?m?l (Aelia F.) (Hemiptera: Pentatomidae) türleri ve doğal düşmanları üzerinde araştırmalar

 

S. ?lgent?rk, I. ?zdemir, ?. ?ahin, M. Mu?tu, C. Erba?

Ankara Kent Orman ve Parklar? ?breli agaçlarinda Bulunan Kabuklubit (Hemiptera: Coccoidea) ve Yaprakbiti (Hemiptera: Aphidoidea) türleri

 

S. ?lgent?rk, K. K?ran, H. S. Civelek, O. Dursun, B. Ayhan, ?. ?ahin, A. Ersen, N. Evren

Türkiye?de Marchalina hellenica Genn. (Hemiptera: Monophlebidae) ile ?li?kili Kar?nca (Hymenoptera: Formicidae) türleri

 

T. Aysal, M. K?van

Tekirda?da Yeni Bir ??nar zararlisi: Corythucha ciliata (Say) (Hemiptera: Tingidae)

 

?. Abi?, N. K?l??

farkli Elma ?e?itlerinin Panonychus ulmi (Koch) (Acarina: Tetranychidae)? nin Bazi Biyolojik Parametrelerine Etkileri

 

F. Karabüyük, M. Portakaldal?, M. R. Ulusoy

Do?u Akdeniz Bölgesi Sebze alanlarinda Domates Yaprak Galeri güvesi (Tuta absoluta (Meyrick))?nin yayılışı ve konukçulari

 

A. Haz?r, M. Yurtmen, I. ?zdemir, E. Aksoy

Do?u Akdeniz Bölgesi Sert ?ekirdekli Meyve bahçelerinde ve yabanciotlarda Aphididae (Hemiptera: Aphididae) T?r Kompozisyonu ve ?arka virüsünün Potansiyel Afit Vektürleri

 

F. Aytar

Do?u Akdeniz Bölgesi kuşburnunda (Rosa spp.) Gal Yapan Diplolepis (Hymenoptera: Cynipidae) türleri ve Da??l?m?

 

M. B. Kaydan, R. Atl?han, E. Polat, M. Ata?

farkli Asma ?e?itleri ve farkli sicakliklarin Planococcus ficus (Signoret) (Hemiptera: Pseudococcidae)?un Pop?lasyon Geli?mine
Etkileri üzerine araştırmalar

 

M. B. Kaydan

Türkiye?de Me?e (Quercus spp.) üzerinde Tespit Edilen Asterolecanid (Hemiptera: Coccoidea: Asterolecanidae) türleri

 

H. K. Narmanl?o?lu, ?. G??l?, I. ?zdemir

Erzurum ?li Sebze alanlarinda görülen Yaprakbiti türleri

 

S. Atabay, V. Aydin, N. ?zder

Marmara Bölgesinde depolanmiş ?eltik ve Pirin?te Saptanan zararli böcekler üzerinde araştırmalar

 

?. Sa?lam, S. Y?ld?z, N. ?zder

Bazi Monoterpenoid Bile?iklerinin Pirin? Biti, Sitophilus oryzae L. (Coleoptera: Curculionidae)? nin Erginlerine karşi Fumigant Toksisitesi

 

N. ?zder, ?. Sa?lam, B. Korkmaz, G. Demir, ?. N. Demirta?

Yumurta Parazitoidleri Trichogramma brassicae Bezdenko ve Trichogramma evanescens Westwood (Hymenoptera: Trichogrammatidae) türlerine Bitki Poleninin Etkileri

 

E. Ge?er, E. Denizhan

Diyarbak?r ?li Meyve A?a?lar? üzerinde Tespit Edilen Eriophyoid Akarlar (Acari: Prostigmata: Eriophyoidea)

 

E. M. Dolunay, E. K?se, M. Kelen, Y. ?zt?rk, S. Kaymak, H. ?enyurt

0900 Ziraat Kiraz (Prunus avium L.) ?e?idinde Kiraz sineğine(Rhagoletis cerasi) karşi kullanilan Bazi tarimsal ?la?larin Kal?nt? D?zeylerinin Belirlenmesi

 

G. Aydinl?, S. Mennan

Samsun ?li Sebze Seralarinda Belirlenen Atipik Esteraz Fenotipine Sahip kök-ur Nematodu (Meloidogyne sp.) Populasyonlar?

 

E. Alag?z, C. ?tken, ?. ?ahin

B?r?lce Tohum böceği?nin, Callosobruchus maculatus (F.) Coleoptera: Bruchidae), farkli Populasyonlarinda Biyolojik Parametrelerin ?ncelenmesi

 

E. Alag?z, C. ?kten

B?r?lce Tohum böceği?nin, Callosobruchus maculatus (F.), (Coleoptera: Bruchidae) farkli Populasyonlar? arasindaki Genetik farklil?klarin AFLP Tekni?i ile Taranmas?

 

D. Turanli

tütün Depo zararlilar? Ephestia elutella (H?b.) (Lepidoptera: Pyralidae) ve Lasioderma serricorne (F.) (Coleoptera: Anobiidae)?ye karşi Pybuthrin 3/15 EW?in etkinligi üzerinde araştırmalar

 

?. Y?lmaz, H. Gen?

Zeytin Fidan T?rt?l? (Palpita unionalis H?bner.)? n?n Ergin ?ncesi D?nemde Cinsiyet Ayr?m? üzerine Bir çalişma

 

M. ??ci, R. Ay, H. ?enyurt

E?irdir koşullarinda Elma ??kurdu (Cydia pomonella (L.) Lepidoptera: Tortricidae) mücadelesinde Bazi ?nsektisit ve Mikrobiyal ?nsektisitlerin etkinliğinin Belirlenmesi

 

H. D. Sa?lam, S. ÇOBANOgLU, L. Waeyenberge, M. J. Nicol, N. Viaene, A. A. Dababat

Tah?l Kist Nematodlarinin (CCN) RFLP, RAPD ve SEKANS Y?ntemi Kullan?larak Molek?ler Olarak Tan?mlanmas?

 

T. Ayaz, H. Bolu

Mardin ?li Antepf?st??? agaçlarinda zararli Meyve ??kurtlar? [(Megastigmus pistaciae Walker (Hymenoptera: Torymidae) and Eurytoma plotnikovi Nikol (Hymenoptera: Eurytomidae)] üzerine araştırma

 

N. Z. Elek?io?lu, A. G?ne?, A. Y?ld?z

Adana?da Akdeniz Meyvesineği, Ceratitis capitata Wied. (Diptera: Tephritidae)?n?n Pop?lasyon Takibi ve Kitle Yakalama çalişmalari

 

H. Y?lmaz, M. S. Sevin?, ?. Karaca

Bazi tarimsalsavas ?la?larinin Aspidiotus nerii Bouche (Hemiptera: Diaspididae) üzerine Etkileri

 

T. Ak?it, F. ?zsemerci

?ncir (Ficus carica cv. Calimyrna) bahçelerinde Hypoborus ficus Erichson (Coleoptera:Scolytidae)?un Pop?lasyon De?i?imi ve Bazi Biyolojik özellikleri

 

M. G?ll?, E. Sertkaya

Misir Ko?ankurdu, Sesamia nonagrioides Lef. (Lepidoptera: Noctuidae) ve Misirkurdu, Ostrinia nubilalis Hbn. (Lepidoptera: Crambidae)?in K??layan Larva Populasyonlarindaki ?l?m Oranlar?

 

E. Sertkaya

Hatay?da Ahududu ve B???rtlen alanlarinda zararli Arthropod T?rler

 

B. Misirl?o?lu, Enbiye Uluta?

Ege ve Akdeniz Bölgelerinde Potansiyel Tohumluk Patates ?retim alanlarının Bitki Paraziti Nematodlar Y?n?yle ?ncelenmesi

 

Bazi Sert ?ekirdekli Meyve Ana?larinin kök-Ur Nematodlar? (Meloidogyne incognita ve Meloidogyne javanica)?na karşi Dayan?kl?l?k D?zeylerinin araştırılması

B. ?zbek, ?. H. Elek?io?lu, M. Kay?m

 

U. Y?kselbaba, H. G??men, C. ?kten

Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)`n?n Mitokondrial Cytochrome Oxidase Subunit I (mtCOI) Gen Bölgesinin Belirlenmesi

 

V. Y?ld?z, U. G?zel

?demi? ?l?esi (izmir) Sert ve Yumu?ak ?ekirdekli Meyve Fidanl?klarindaki Bitki Paraziti Nematod Faunas?

 

S. Mu?da??, N. Bulun, ?. G?ne?, U. G?zel

Pirinan?n Meloidogyne incognita (Kofoid & White) üzerine Etkisinin Laboratuarda araştırılması

 

M. DOĞANLAR, A. E. Y?ld?r?m, A. Yi?it

Sera Domateslerinde zararli Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera, Gelechiidae) mücadelesinde çevre Dostu Bazi ?la?larin Etkileri

 

A. E. Y?ld?r?m, M. Arslan, ?. ?remi?

Bitkisel kökenli U?ucu Ya?larin Meloidogyne javanica (Treub, 1885) Chitwood 1949 (Tylenchida:Meloidogynidae)?ya Fumigant Etkilerinin Belirlenmesi

 

C. G?z?a??k, A. Yi?it, Z. ?im?ek

Bu?day alanlarinda S?ne, Eurygaster integriceps Put. (Hemiptera: Scutelleridae) ile mücadelede Kritik Biyolojik D?nemlerin Belirlenmesinde gelisme E?içinden Yararlan?labilme ?mkanlar?

 

Z. Uygun, ?. ?zger, ?. Karaca

Bazi tarimsalsavas ?la?larinin Trialeurodes vaporariorum (Westwood) (Hemiptera: Aleyrodidae)?a Etkisinin Laboratuvar koşullarinda Belirlenmesi

 

?. Karaca, ?. ?zger, A. Bay?nd?r, M. S. Sevin?

Aspidiotus nerii Bouche (Hemiptera: Diaspididae)?nin Di?i Ya??n?n gelisme ve üremesine Etkisi

 

S. Mennan, S. ?etinkaya, S. ?eker, G. Aydinl?, T. Kat?, M. S. Odaba?

Bazi T?bbi Bitkilerin kök ur Nematodu (Meloidogyne incognita)? na konukçuluk durumlari

 

U. ?ekmez, A. K. ?ahin, B. Polat, A. ?zp?nar

Trichogramma evanescens Westwood (Hymenoptera: Trichogrammatidae)?in farkli S?relerde D???k sicaklikta Tutulan Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) Yumurtalarin? Parazitleme Tercihi

 

A. ?zp?nar, B. Polat, A. K. ?ahin

sicakliğin Coccinella septempunctata L. (Coleoptera: Coccinellidae)?n?n Mevsimsel G??leri üzerine Etkisi

 

A. Tavuk?u, A. A. I??kber

Bitkisel kökenli Bazi U?ucu Ya?larin K?rma Un Biti, Tribolium confusum Duval, (Coleoptera: Tenebrionidae)?un gelisme D?nemlerine karşi Fumigant Etkisi

 

T. Ak?it, ?. Gen?soylu, G. Samanc?lar

Grapholita molesta Busck (Lepidoptera: Tortricidae) ve Anarsia lineatella Zell. (Lepidoptera: Gelechiidae)? n?n Ku?adas?, Sultanhisar (Aydin) ve Sel?uk (izmir) ?l?elerinde seftali bahçelerinde Pop?lasyon Değişimleri ve Zararlar?

 

Z. Akda?c?k, M. Yayla, M. R. Ulusoy

Lahana kelebegi (Pieris brassicae L.) (Lepidoptera: Pieridae)?nin Yumurta B?rakma Tercihine konukçu Bitki Renginin Etkisi

 

H. Tunaz, N. Tursun, M. K?sek

Bitki U?ucu Ya?larinin ve Bazi monoterpenoid Bile?enlerin Alman Hamamböceği, Blattella germanica L. (Dictyoptera: Blattellidae), Nimflerine Fumigant Toksisiteleri

 

N. G?z, M. O. GÜRKAN

Spodoptera littoralis (Boisd.) (Lepidoptera: Noctuidae) Profenoloksidaz Geninin Klonlanmas?

 

?. ?al??, H. ?am, A. G?k?e

Badem ??kurdu ve Beyaz sineğin Molek?ler Tan?s? üzerine çalişmalar

 

M. Alkan, A. G?k?e

Tanacetum abrotanifolium (L.) DRUCE (Asteraceae)? un farkli K?s?mlarindan Elde Edilen Ekstraktlarin Sitophilus oryzae ve Sitophilus granarius (Coleoptera: Curculionidae)?a Olan Davran??sal Etkileri

 

M. Alkan, A. G?k?e

Tanacetum abrotanifolium (L.) Ekstraklarinin Sitophilus granarius (L.) ve Sitophilus oryzae (L.) (Coleoptera: Curcculionidae)?ne Olan Kontak Toksisiteleri

 

Y. Kurt, ?. C. Karako?, A. G?k?e

Bazi Bitki Ekstraktlarinin Sitophilus granarius (L.) (Coleoptera: Curculionidae)?a karşi Kontak Toksisiteleri

 

E. Tatl?, H. G??men

Domates güvesi, Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)? n?n Bat? Akdeniz Bölgesi Domates ?retim alanlarinda yayılışın?n ve Populasyon De?i?iminin ?zlenmesi

 

N. Topakc?, H. G??men

Bemisia tabaci (Genn.) (Hemiptera : Aleyrodidae)?nin B ve Q Biotiplerinin Bazi Biyolojik özelliklerinin araştırılması

 

M. M?c?k, ?. Ak?a

?nd?k Yaprakbiti [Myzocallis coryli (Goetze) Homoptera: Aphididae]? ne karşi Bazi Biopestisitlerin Etkinliklerinin Belirlenmesi

 

G. B. G?kalp Barut, C. Mart

Kahramanmara? Badem bahçelerinde Badem ??kurdu, Eurytoma amygdali End. (Hymenoptera: Eurytomidae)?nin Bazi Biyolojik

özellikleri

 

?. Kepenekci, E. Evlice

Sebze bahçelerinde Tespit Edilen Dolichodoridae ve Hoplolaimidae Familyalarina (Tylenchida: Nematoda) Ba?l? Bitki Paraziti Nematod türleri

 

M. Jafarlu, R. F. Pourabad, M. Valizadeh, D. Mohammadi, M. A. Z. Madboni

Evaluation of α-Amylase Enzyme Activity in Alimentary Canal of Mediterranean Meal Moth, Anagasta kuehniella Zeller, 1879 (Lepidoptera: Pyralidae)

 

?. Bayram, ?. Zeybeko?lu, G. S?ylemezo?lu, D. Canik, F. Ertun?

Türkiye Ba?larinda Fitoplazma hastaliklarinin Olas? Vektürleri

 

H. Balc?, E. Durmu?o?lu

Organik Kiraz Yeti?tiriciliçinde Kaolin ve Spinosad?n Kiraz sineği?ne Etkisi

 

E. Durmu?o?lu, A. Hatipo?lu, H. Balc?, S. Sav

Bazi Bitkisel kökenli Insektisitlerin Domates güvesi Larvalarina Etkisi

 

A. E. Y?ld?r?m, S. Dervi?, N. Demirel

Kay?s? bahçelerinde Toprak kökenli Funguslarla Capnodis spp. arasindaki ?li?ki

 

S. ?nl? Y?ceer, M. Kay?m

Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata Say.)?ne Dayan?kl? Bitkiler Elde Etmek Amac?yla Patates (Solanum tuberosum L.)?in Genetik Transformasyonu

 

I. ?zdemir, ?. G?ner, H. D. Oksal, M. S. Ba?aran, ?. Kepenekci

Tohumluk Patates ekilis alanlarinda Tespit Edilen Yaprakbiti türleri ile Vir?s Vekt?r ve yabanci Ot ilişkileri
 

Y. Co?kun, S. Ulut?rk, A. Kaya, G. Y?r?mez

Kahramanmara? yöresi Nannospalax (K?rfare)?larinin (Rodentia: Spalacidae) Karyolojik özellikleri

 

Y. ?atal, S. Carus

Burdur yöresinde Kara?am (Pinus nigra Arnold) agaçlarinda Büyük Orman Bah??van?n?n (Tomicus minor (Hart.) (Coleoptera: Scolytidae)) ?ki Y?l S?reyle ?ap büyümesi üzerinde Yapt??? Etki

 

O. Sar?kaya, M. avci, R. Sar?

G?knar S?rg?n kelebegi (Choristoneura murinana (H?bner))?nin Isparta-Yeni?arbademli Abies cilicica Carr. Ormanlarinda Ergin U?u? Periyodunun Feromon Tuzaklarla Belirlenmesi

 

A. ?zarslandan, M. ?mren, A. ?cal, ?. H. Elekcio?lu

Do?u Anadolu Bölgesi?nde Patates alanlarinda kök-ur Nematodu (Meloidogyne chitwoodi Golden, O?Bannon, Santo et Finley, 1980 )?nun saptanmasi

 

M. Duman, ?. Mutlu

Karacada? ?eltik ?e?idi Yeti?tirilen Alanlardaki zararli ve faydali böceklerin Belirlenmesi

 

G. Tozlu, S. ?oruh

Anchusa leptophylla Roemer & Schultes (Boraginaceae) üzerinde Bulunan Cynaeda gigantea (Wocke, 1871) (Lepidoptera: Crambidae)?ya Ait Bazi Biyolojik Gözlemler

 

M. EROgLU, H. A. Ak?nc?

Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Curculionidae)??n konukçu ??galinde Belirli Zarar ?ekilleri

 

S. ?nkaya, B. Sezer, P. ?zalp

farkli Azadirachtin Oranlarinin Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae) Erginlerinin yasam süresine Etkileri

 

M. S. ?zg?k?e, S. Nas, T. Ayvaz

Laboratuar koşullarinda Aphis fabae Scopoli (Homoptera. Aphididae)?n?n farkli Fas?lye ?e?itleri ?st?nde Euler-Lotka ve Wyatt and White E?itliklerine G?re Ya?a-Ba?l? yasam çizelgesi Parametrelerinin Hesaplanmas?

 

?. Y?lmaz

Zeytin Fidan T?rt?l?n?n (Palpita unionalis H?bner.) doğal konukçusu ve Yapay Besinler üzerindeki Beslenme Fizyolojisinin araştırılması

 

H. ?etin, F. N. Elma

Bazi Bitki Ekstraktlarinin B?r?lce Tohum böceği [Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae)] Erginlerine Etkileri

 

M. Yasin, C. ?zkan

Helicoverpa armigera H?bner (Lepidoptera: Noctuidae)?n?n Laboratuar koşullarinda Yeti?tirme Metodu

 

H. Bolu, ?. ?zgen, T. Ayaz

GAP ?lleri Badem agaçlarinda zararli böcek türleri üzerinde Bir De?erlendirme

 

A. N. Tan, M. K?l??

Güneydogu Anadolu Bölgesi (Türkiye)?nde Sebze ?retim Seralarinda Saptanan Bitki Paraziti Nematodlar

 

H. ?etin, ?. Alao?lu, T. Turanli, F. N. Elma

izmir, Manisa ve Balikesir illerinde Zeytinlerde Bulunan Eriophyid Akar türleri ve Zararlar?

 

C. Hanta?, G. ?etin, M. E. Ak?a

Marmara Bölgesi Ayva bahçelerinde Saptanan zararli böcek ve Akar türleri

 

G. Ka?ar, ?.H. Elekcio?lu

Türkiye?nin farkli alanlarindan Elde Edilen kök-ur Nematodu türlerinin (Meloidogyne spp.; Nemata: Meloidogynidae) Irklarinin Belirlenmesi

 

M. G?ll?, H. Hekimhan

Do?u Akdeniz Bölgesi'nde ?eltik, Oryza sativa L. (Cyperales: Poaceae)?te Zarar Yapan Bazi önemli Lepidopter türleri

 

M. M. Yaz?c?, G. Bozta?, F. ?ahin

T?bbi Bitki ?z?tleri Kullan?larak kirmizi örümceklerin (Tetranychus urticae) Biyolojik Kontrolü

 

M. G?ll?, E. Sertkaya

Çukurova?da Misir Bitkisinde zararli Yeni Bir böcek: Misir Maymuncu?u, Tanymecus dilaticollis Gyllenhal (Coleoptera: Curculionidae)

 

T. Turanli, C. Kaplan, B. Hepdurgun

izmir ve Manisa ?lleri Zeytinliklerinde Zarar Yapan Zeytin güvesi (Prays oleae Bern.) (Lepidoptera: Yponomeutidae)?nin Populasyon De?i?imi ve Zarar Oran?n Belirlenmesi

 

Y. ?eny?z, Y. ?ahin

T?rkmenda?? Aphodiinae (Scarabaeidae: Coleoptera) türleri üzerine Bir çalişma

 

K. Dindar, Y. ?eny?z

Bilecik Scarabaeidae (Coleoptera) Faunas? üzerine Bir çalişma

 

S. ?lmez-Bayhan, I. ?zdemir, E. Bayhan

Güneydogu Anadolu Bölgesi?nin Otsu Bitkilerde Bulunan Yaprakbiti türleri (Hemiptera: Aphididae)

 

S. Khaghaninia, Y. G?ler, A. M. Aytekin, F. Dikmen

A Faunistic Survey on Pollinator Bees (Hymenoptera; Apoidea) of Horand Forests in Iran

 

?. Alao?lu, R. ?zcan

Ba?yayla (Karaman) ?l?esinde Kiraz agaçlarinda Bulunan zararli böcekler, Akarlar ve doğal düşmanlarınin Tespiti üzerine araştırmalar

 

H. ?cal Diler, S. K. ?zman-Sullivan

Findik bahçelerinde Bulunan yabanci Otlardaki Eriophyoid Akar türleri

 

A. Mohammed, A. Hammad, M. O. GÜRKAN

Bazi Bitki Koruma ?r?nlerinin Toprakta yasayan Hedef D??? Terrestrial Invertebrate? lar üzerindeki Etkileri

 

H. Ba?p?nar, F. K. Apa, M. ?enel, S. Kamburgil

Akdeniz Meyve sineği? nin Kitlesel Tuzaklanmas?nda Tuzak Y?ksekli?i, Tuzak Y?n? ve Sar? Rengin Etkisi

 

?. ?zgen, C. G?z?a??k, K. ?eker

Güneydogu ve Do?u Anadolu Bölgesi Scarabeidae (Coleoptera) Familyas?na Katk?lar

Okunma 8478 defa Son Düzenlenme Salı, 18 Nisan 2017 03:57