2. Biyolojik Mücadele Kongresi

TÜRKİYE II. BİYOLOJİK MÜCADELE KONGRESİ BİLDİRİLERİ

PROCEEDINGS OF THE SECOND TURKISH NATIONAL CONGRESS OF BIOLOGICAL CONTROL

26-29 Eylül 1990

26-29 September 1990

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma Bölümü

ANKARA

 

S. UZUN, C. ?NC?ER

izmir ve Manisa illerinde Archips rosanus L. (Lep.: Tortricidae) ile yumurta parazitoidi Trichogramma cacoeciae March

(Hym.: Trichogrammatidae) 'nin kiraz bahçelerindeki entegre mücadele programina y?nelik de?erlendirmesi Evaluation in respect of integrated control program in cherry orchards between the egg parasitoid Trichogramma cacoeciae March. (Hym., Trichogrammatidae) and Archips rosanus L. (Lep.: Tortricidae)

N. KILlN?ER, M. O. GÜRKAN, H. BULUT

Trichogramma turkeiensis Kostadinov ve T. embryophagum (Hartig) taraf?ndan asalaklanm?? ve asalaklanmam?? un güvesi

(Ephestia kuehniella Zeller) yumurtalarinin depolanmas? üzerine araştirmalar Investigations on the mass-rearing and release techniques of egg-parasitoids Trichogramma species

H. BULUT

Tomurcuk t?rt?llar? Hedya nubiferana Haw. ve Spilonota ocellana F. 'un bulundu?u yerler ve doğal etkinligi üzerine araştirmalar Investigations on the distribution and natural effectiveness of Trichogramma embryophagum (Hartig) found in the eggs of Hedya nubiferana Haw. and Spilonota ocellana F .

H. BULUT

Yumurta parazitoidi Trichogramma türleri için uygun konukçu yumurta ya??n?n belirlenmesi ve erginlerin Bazi davran??lar? üzerinde araştirmalar Investigations on the determination of optimum hostage for egg parasite Trichogramma spp. and some behaviour of the adults

 

N. AYDIN, N. KILIN?ER, M. O. GÜRKAN

Trichogramma turkeiensis Kostadinov ile T. embryophagum Hartig'in Bazi biyolojik özelliklerine besinin etkisinin karşılaştırılması Effects of diet on the biological characteristics of Trichogramma turkeiensis Kostadinov and T. embryophagum (Hartig) ?. A. KANSU, A. UgUR

Pimpla turionella (L.) (Hymenoptera, Ichneumonidae) erginlerinin yumurta verimi ve yasam süresine besinin etkisi Influence of food on fecundity and longevity of adults of Pimpla turionellae (L.) (Hymenoptera, Ichneumonidae)

A. UgUR, ?. A. KANSU

Pimpla trionellae (L.) (Hymenoptera, Ichneumonidae)'nin yetistirilmesinde uygun parazitoid, konukçu oran? ile birlikte tutulma süresinin belirlenmesi üzerine bir araştirma An investigation on the determination of optimal parasite : host ratio and duration of parasite contact with the host in the rearing of Pimpla turionellae (L.)

(Hymenoptera, Ichneumonidae)

M. EROgLU

Meteorus versicolor (Wesm.) (Hym.: Braconidae) ile Euproctis chrysorrhoea (L.) (Lep.: Lymantriidae) arasindaki Bazi iliskilerin araştırılması Investigations on some relations between Meteorus versicolar (Wesm.) (Hym.: Braconidae) and Euroctis chrysorrhoea (L.) (Lep.: Lymantriidae)

N. YA?ARAKINCI . S. KORNO?OR

Güneydogu Anadolu Bölgesinde nohut ve mercimekte zarar yapan Heliothis viriplaca (Hufn.) (Lep.: Noctuidae) 'nin doğal düşmanları ve parazitoidlerinin etkinlikleri üzerinde

araştirmalar The effectiveness of the natural enemies and parasitoids of Heliothis viriplaca (Hufn.) (Lep.: Noctuidae) a pest of chickpea and lentil in Southeastern Anatolia

H. MEMisOgLU

Eurygaster maura L. 'nin yumurta parazitoidi Trisscolcus semistriatus Nees'un gelisimi üzerine bir araştirma An investigation on the biological proporties of Trisscolcus semistriatus Nees., the egg parasitoid of Euryguster maura L. ?. KARACA, N. UYGUN

Do?u Akdeniz Bölgesi turunçgillerinde zararli Aonidiella aurantii ( Mask. ) ( Hom.: Diaspididae ) 'nin doğal düşmanları vebunların degisik trunçgil t?r ve ?e?itlerinde populasyon

gelismesinin saptanmasi Natural enemies of Aonidiella aurantii ( Maskell ) in East Mediterranean citrus areas, and their population development on different citrus varieties

H. BASIM, Y. Z .KATIRClO?LU

Bazi Bacillus subtilis izolatlarinin önemli Bazi bitki patojeni funguslara karşi in vitro' da antagonistik etkilerinin araştırılması Studies on In vitro antagonistic effects of some Bacillus subtilis isolates against important plant pathogenic fungi

S. A?lKG?Z

turunçgil Tristeza virüsünün ( CTV ) irk ayriminda ?ift sarmal RNA 'Iar?n kullanılması Use of double stranded RNAs to diagnose Citrus tristeza virus strains

?. ATA?, H. BULUT, T. ?EV?K

salkim güvesi ( Lobesia botrana Den-Schiff. ) 'ne karşi Bacillus thuringiensis 'in tek basina ve Carbaryl'in d???k dozu ile birlikte etkisinin araştırılması Investigations on the effectiveness of Bacillus thuringiensis alone and in combination with low doses of Carbaryl against European grape berry moth

( Lobesia botrana Den. et Schiff ) C. ZEK? , N. KILIN?ER

Episyrphus balteatus ( De Geer ) ( Dip.: Syrphidae ) 'un degisik yaprak biti türlerinde gelisimi üzerinde araştirmalar Investigations on the development of Episyrphus balteatus ( De Geer ) ( Diptera: Syrphidae ) on different aphid species

H. ZEK?, S. TOROS

Coccinella saucerotti lutshniki Dobrzh. ( Col.: Coccinellidae ) 'nin sabit sıcaklarda gelisimi ve larvanin tüketim gücü üzerinde araştirmalar Investigations on the development of Coccinella saucerotti lutshniki Dobrzh (Col.: Coccinellidae) and the prey consumption of the larvae at constant temperatures

M. A. GÜVEN. A. F. ÖZGÜR

Güneydogu Anadolu Bölgesinde Thrips tabaci Lind. (Thys.: Thripidae) 'nin populasyonuna doğal düşmanların etkisi L'influence des ennemis naturels sur la population the Thrips tabaci Lind. sur les cultures du cottonnier dans la Region de Sud-Esr Anatolie

M. DOĞANLAR

Bazi Türkiye Eurytomidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) türleri Species of Eurytomidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) from Turkey ?. ALKAN, Y. AKSU

Rhizophagus grandis Gyll. (Coleoptera, Rhizophagidae) 'in üretilmesinde yeni bir metot'un uygulanmasi üzerine araştirmalar The researching on the practising of the methods to produce Rhizophagus grandis Gyll. (Coleoptera, Rhizophagidae)

?. TUN?

Antalya'da bulunan avci Thysanoptera türleri ve habitatlari Predaceaus Thysanaptera species and their habitats in Antalya

Z. YOLDA?. C. ?NC?ER, Y. KARSAVURAN

Ege ve Marmara Bölgeleri sanayi domatesi yeti?tirme alanlarinda saptanan doğal düşmanlar Les ennemies naturelles determinees dans les cultures de tomates industrielles

K. ZAMAN, T. ??LKESEN. C. KAZAK, E. ?EKEROgLU

?? avci akar t?r?n?n (Acarina: Phytoseiidae) islevsel tepkileri Functional responses of Amblyseius bibens, A. longispinosus, and two strains of Phytoseiulus persimilis (Acarina, Phytoseiidae ) C. KAZAK, E. ?EKEROgLU

avci akar Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot (Acarina, Phytoseiidae) 'in iki ?rk?n?n laboratuvar koşullarinda yasam çizelgesi Life tables of two strains of Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot (Acarina, Phytoseiidae) under laboratory cor?ditions

N. KlLlN?ER, S. ÇOBANOgLU, A. HAS

faydali akarlardan Phytoseiulus persimilis A.H.'in kitle üretimi ve depolanma olanaklari üzerine araştirmalar Studies on the mass rearing and storage possibilities of the predatory mite Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot (Acarina, Phytoseiidae)

F.?NALAN, N. KlLlN?ER

Phytoseiulus persimilis A.H. (Acarina, Phytoseiidae) 'in degisik bitkilerde ve avcilik aktivitesi ve gelisimi üzerine araştirmalar Investigation on the activity and development of Phytoseiulus persimilis A.-H. (Acarina, Phytoseiidae) on different plants A. BEYARSLAN, F. ?NAN?

Microgasterinae (Hymenoptera, Braconidae) türleri üzerinde taksonomik araştirmalar Taxonomische untersuchungen ?ber Microgasterinae (Hymenoptera, Braconidae) - arten

H. ZEK?, S. TOROS

Orta Anadolu Bölgesinde kavaklarda zarar yapan Chrysomela populi L. ve Chrysomela tremulae F . (Col.: Chrysomelidae) 'nin doğal düşmanlarınin tesbiti ve parazitoidlerinin

etkililik durumlari üzerinde araştirmalar Investigations on the determination of natural enemies of Chrysomela populi L. and Chrysomela tremulae F . (Col., Chrysomelidae) harmful to poplars and the efficiency of

their parazitoids in Central Anatolia Region

M. AYDEM?R, S. TOROS

Erzincan ili kosullarin da fasulyelerde zararli Tetranychus urticae Koch (Acarina, Tetranychidae) 'nin doğal düşmanları Natural enemies of Tetranychus urticae Koch. (Acarina, Tetranychidae) on bean plant in Erzincan

N. KILIN?ER, S.ÇOBANOgLU, M. O. GÜRKAN

Bazi pestisitlerin doğal düşmanlardan Trichogramma turkeiensis Kostadinov ve Phytoseiulus persimilis A.H. 'e laboratuvar koşullarinda yan etkileri Side-effects of some pesticides on beneficial arthropods, Trichogramma turkiensis Kostadinov and Phytoseiulus persimilis A.H. in laboratory

H. BA?PINAR, N. UYGUN

Do?u Akdeniz Bölgesi turunçgil bahçelerinde yayg?n olarak kullanilan Bazi insektisidlerin Cryptolaemus montrouzieri Muls. ve Coccinella septempunctata (L.)

(Coleoptera, Coccinellidae) 'ya etkileri The side effects of some insecticides commonly used in citrus orchards in Çukurova on Cryptolaemus montrouzieri Muls. and Coccinella septempunctata (L.)

(Coleoptera, Coccinellidae)

S. UZUN, P. ÖNDER, T. AKTEN

izmir ve Manisa illeri kiraz bahçelerinde kullanilan insektisitlerin Trichogramma cacoeciae March. (Hym.: Trichogrammatidae) 'ye etkileri üzerinde araştirmalar Investigations on the side effects of insecticides applied in cherry orchards to Trichogramma cacoeciae March. (Hym.: Trichogrammatidae) in izmir and Manisa provinces

?. KISMALI, N. MADANLAR

Chrysomelidae (Coleoptera) familyas? türlerinin yabanci otlarla biyolojik savasta rolü ve izmir ilinde türlerin durumu The role of Chrysomelidae (Coleoptera) species for the biological control of weeds and the status of the species in izmir Y. ?ZDEM?R, N. KILIN?ER

iç Anadolu Bölgesinde saptanan Pimplinae ve Ophioninae (Hym.: Ichneumonidae) türleri The species of Pimplinae and Ophioninae from central Anatolia

?. avci, H. ?ZBEK

Erzurum'da lahana zararlisi lepidopter türleri ve parazitoidleri üzerinde bir araştirma Cabbage lepidopterous pests and their parasitoids in Erzurum

Yazar Dizini

Okunma 11976 defa Son Düzenlenme Perşembe, 09 Şubat 2017 02:59