Tüzük

TÜRKİYE ENTOMOLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BÖLÜM I

Derneğin Adı, Merkezi ve Amacı

MADDE 1. Entomoloji Derneği adında bir dernek kurulmuştur.

MADDE 2. Derneğin merkezi Bornova'dadır. Derneğin şubesi yoktur

MADDE 3. Entomoloji Derneği bilimsel bir dernektir, politika ile uğraşmaz.

MADDE 4. Derneğin amacı, Entomoloji ile ilgili bulunan bilimsel araştırmaları tanıtılması, yayılması ve sevdirilmesine çalışmak, bu daldaki elemanların teşvik ve aralarındaki ilişkileri düzenleyici faaliyetlerde bulunmak, mesleki formasyonlarının gelişmesine ve menfaatlerinin korunmasına yardımcı olmak, araştırma kurumları ve benzeri müesseselerle gerekli her türlü işbirliğini sağlamaktır.

MADDE 5. Dernek bu amacını gerçekleştirmek için:
a) Amacına uygun her türlü yardımda bulunur ve bilimsel bir dergi yayınlar.
b) Entomoloji dalında çalışan elemanların bilimsel niteliklerinin geliştirilmesine yardımcı olacak her türlü konferans, seminer, toplantı inceleme gezileri düzenler ve bu gibi faaliyetlere katılır.
c) Araştırıcıların kendi konularında yurt içinde veya yurt dışında ihtisas veya doktora yapmalarını teşvik eder ve gerekli kolaylıkların sağlanmasına çalışır.

BÖLÜM II

Üyelik Durumu Derneğe Üye Olmak, Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma Koşulları

MADDE 6. Derneğin asal ve onursal olarak üzere iki tip üyesi vardır.

MADDE 7. Derneğe asal üye olmak için:
a) T.C. vatandaşı olmak.
b) Medeni hakları kullanma ehliyetini haiz ve 18 yaşını bitirmiş
olmak.
c) Derneğe girmek istediğini ve tüzük hükümlerini kabul ettiğini yazılı olarak bildirmek.
d) Entomoloji alanında ve buna yakın diğer bilim dallarında yüksek öğrenim görmek ve bu dallarda çalışmış veya çalışmakta bulunmak.
e) Yönetim kurulunca üyeliği onanmış olmak gerekir.

MADDE 8. Onursal üye olmak için:
a) Medeni hakları kullanma ehliyetine haiz ve 18 yaşını bitirmiş olmak.
b)Bilgi, ihtisas, tecrübe, maddi ve manevi iiyakat ve,yetenegi ile derneğe faydalı olmak.
c)Onursal üyeliği yönetim kurulu tarafından onanmış olmak gerekir.
d) Entomoloji alanında isim yapmış yabancı uyruklular da isterlerse yönetim kurulu kararı ile derneğe onursal üye olabilirler.

MADDE 9. Asal üyelerin yetki ve sorumlulukları:
a) Olagan ve olaganüstü kongrelere katılmak, buralarda konuşmak ve tekliflerde bulunmak.
b) Yönetim kurulu ve Denetleme kuruluna üye seçmek ve seçilmek.
c) Genel kurul ve yönetim kurulunun verecegi temsil sorumlulugunu gereği gibi kullanmak.
d) Her asal üye bir oy hakkına sahiptir üye oyunu bizzat kullanabilecegi gibi diğer bir üyeye yazılı izniyle de kullandırabilir. Her üye genel kurulda kendinden başka bir üyeyi temsil eder.
e) Asal üyelik hakkına sahip olabilmek için genel kurul toplantı tarihin den en az bir ay önce dernege üye yazılmış olmak ve aidatını ödemiş bulunmak gereklidir.

MADDE 10. Onursal üyeler dernegin olagan, olaganüstü ve her türlü bilimsel toplantılarına katılabilirler, konuşabilirler ve teklifler yapabilirlerse de kurullarda seçmek ve seçilmek hakları yoktur.

MADDE 11. Tüzüge aykırı davranışta bulunanlar ile dernek aidatını ödememekte ısrar edenler yönetim kurulu kararı ile dernekten çıkarılırlar. İlgili üye ilk genel kurul toplantısında yönetim kurulunun üyelikten çıkarma kararının görüşülmesi amacıyla başvurabilirler. Genel kurulun bu üye hakkındaki kararı kesindir.

MADDE 12. Dernekten kendi arzuları ile çıkmak isteyenler bu isteklerini yazı ile yönetim kuruluna bildirirler.

BÖLÜM III

Derneğin Organları

MADDE 13. Derneğin organları şunlardır:
a)Genel Kurul
b)Yönetim Kurulu
c)Denetleme Kurulu

Genel Kurulun Kuruluş ve Çalışma Şekli

MADDE 14. Yönetim kurulu Genel kurula katılacak üye listelerini düzenler. 15 gün önceden mahalli gazetede duyurulur. l.de çoğunluk yoksa 2.nin nerede ne zaman olacağı duyurulur, 2 toplantısı arası 1 haftadan az olmaz. Toplantı günü, saati, yeri, giindemi 15 gün önce mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir ve üye listesi eklenir. Toplantı herhangi bir sebepten geri bırakılırsa, geri bırakılma nedeni de belirtilerek mahalli gazeteye ilan verilir, en geç 2 ay içinde yapılmalıdır.
Üyeler 2. toplantıya l. fıkradaki esaslara göre yeniden çağırılır ve 2. fıkradaki mülki amirine duyurulur. Dernek genel kurul toplantısı bir defadan çok geriye bırakılmaz.
Dernek genel kurulu 2 yılda bir aralık ayında yönetim kurulunun çağrısı ile toplanır.

MADDE 15.Kurul toplantısındaki konuşmalar yönetim kurulu tarafından düzenlenip duyurulan gündeme göre yapılır. Toplantıya katılan üyelerin en az onda birinin yazılı veya sözlü teklifi ve genel kurulun kararı ile gündeme yeni madde eklenebilir.

MADDE 16.Genel kurul toplantısı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır, yoklama yapılır, genel kurula katılma hakkı olan üyelerin yarıdan bir fazlasının oldu ğu saptandıktan sonra gündemin birinci maddesi gereğince başkanlık kurulu seçilir. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa 2. toplantıda çoğıırıluk aranmaz, ancak bu 2. toplantıya iştirak eden üye sayısı Dernek yönetim ve Denetleme Kuruluşları üye tamsayıları toplamının 2 katından aşağı olamaz.
MADDE 17. Başkanlık kurulu bir başkan ve iki sekreterden oluşur.

MADDE 18. Aşağıdaki hallerde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır: a)Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde.
b)Derneğe kayıtlı üyelerin en az beşte birinin dernek yönetim kuruluna yazılı olarak başvurmalarıyla.

MADDE 19. Olağanüstü genel kurul toplantısı olağan genel kurul toplantısı gibi yapılır. Bu toplantıda sadece toplantıya neden olan konular üzerinde, görüşülüp karar alınır.

MADDE 20. Genel kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır :
a) Derneği ilgilendiren hususlarda kararlar alınır.
b) Derneğin gelişmesi için gerekli faaliyet alanlarını ve esaslarını
saptar.
c) Yönetim ve denetleme kurullarının asil ve yedek üyelerini seçer.
Yönetim ve denetleme raporlarını inceler, kabul veya reddeder. 
Yönetim kurulunu ibra eder veya etmez.
d) Gelecek dönem çalışmalarında yönetim kuruluna öneriler verir.
e) Yönetim kurulunun getireceği yeni dönem gelir ve gider
bütçelerini inceler, aynen veya değiştirerek kabul eder.
f) Gerektiğinde derneğin feshine karar verebilir,
g) Gerektiğinde tüzükte degişiklik yapar.

MADDE 21. Genel kurul kararlarını salt çoğunlukla alır.Her üyenin bir oyu vardır. Oylar gizli olarak verilir ve açık olarak tasnif edilir. Yalnız. derneğin tüzügünde değişiklik teklifleri için derneğe kayıtlı üye sayısının üçte ikisinin bulunması ve kararın genel kurul üye sayısının yarıdan bir fazlasıyla alınması gerekir.

MADDE 22. Genel kurulda yapılan konuşmalar ve alınan kararlar toplantı başkanı, ve sekreterler tarafından imzalanarak dosyasında saklamak üzere yönetim kuruluna verilir. Dernek yönetim kurulunda alınan bu kararlardan önemli gördüklerini yayın organı veya sirkülelerle üyelerine ve ilgililere duyurur.

Dernek Yönetim Kurulunun Kuruluşu ve Çalışma Şekli

MADDE 23. Dernek yönetim kurulu 5 asil 5 yedek üye olmak üzere genel kurulca gizli oyla seçilir. Yönetim kuruluna seçilenler yapacakları ilk toplantıda gizli oylama ile bir başkan, bir ikinci başkan, bir sekreter, bir sayman seçerek görev bölümü yaparlar.

MADDE 24.Yönetim kurulu kararlarını çoğunlukla verir.

MADDE 25.Herhangi bir nedenle olursa olsun üst üste beş toplantıya gelmeyen yönetim kurulu üyesi çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki ilk yedek geçer.

MADDE 26.Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısmın yarısından aşagı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çagrılır. Yeniden seçilenler ilk dönem genel kurul toplantısına kadar görev yapar.

MADDE 27. Dernek yönetim kurulu ayda en az bir toplantı yapar.
Dernek Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 28. Dernek yönetim kurulununbaşlıca görev ve yetkileri şunlardır:
a) Genel kurulca alınacak kararları uygulamak, dernek işlerini
genel kurulun direktiflerine uygun olarak yürütmek.
b) Genel kurula sunulmak üzere yıllık çalışma raporu ve bilançoyu,
derneğin yeni dönem gelir ve gider bütçelerini hazırlamak.
c) Genel kurul toplantı yerini, saatini ve gündemini saptamak.
d) Gerektiginde genel kurulu olaganüstü toplantıya çağırmak.
e) Üye kayıt defteri, Karar defteri, Gelen-Giden evrak defteri, Gelir
ve Gider defteri, Bütçe, Kesin hesap ve bilanço defteri,

Demirbaş defteri tutmak, dernekle ilgili yazışmaları yapmak,
dosyaları tutmak.
f) Üye giriş ve çıkış işlemlerini düzen içinde yapmak.
g) Yayın, bilim, inceleme ve gerektiğinde diger çalışma komisyonlarını bu komisyonların görev ve yetkileriyle çalışma
şekillerini belirlemek.
h) Dernegin amacında kayıtlı bulunan işleri yapmak.

MADDE 29. Başkan, yönetim kuruluna başkanlık eder, başkanın olmadıgı hallerde ıkinci başkan bu görevi yapar.

MADDE 30. Sekreter üyenin görevleri şunlardır:
a) Dernek yönetim kuruluna ait işlemleri düzen içinde yürütmek,
kanunla tutulması gerekli defterleri tutmak, dernek ile ilgili 
yazışmayı yönetmek.
b)Genel kurula sunulacak yıllık çalışma raporunu hazırlamak,
gelir ve gider bütçelerini sayman üye ile birlikte düzenlemek.
c)Yönetim kurulu oturumları için gerekli bütün evrak ve diğer
ihtiyaçları hazırlayarak toplantıya getirmek.
d) Üye kayıtlarını, yönetim kurulunun kabul edeceği şekilde
düzenleyerek yapmak.

MADDE 31. Derneğin hesap işlerinden sorumlu olan sayman üyenin işleri şunlardır:
a) Derneğin para işlerini düzenlemek.
b) Yıllık gelir ve gider bütçelerini sekreter üye ile birlikte
hazırlamak.
c) Dernek gelirlerinin toplanmasını sağlamak, demirbaş defterini düzenlemek.

Denetleme Kurulunun Kuruluşu
MADDE 32. Denetleme kurulu genel kurul tarafından gizli oyla ve açık olarak tasnif sonucu en çok oy alan üç asil üyeden oluşur ve ayrıca üç yedek üye seçilir. Asil üyeler kendi aralarında bir başkan seçerler.

Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri
MADDE 33. Denetleme kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Derneğin hesaplarını ve buna ilişkin bütün bilgileri en az altı
ayda bir denetlemek, denetleme ile ilgili iki kopya tutanak
hazırlar, birisini bilgi için yönetim kuruluna diğerini 
dosyasında saklar.
b) Dernek hesap işleri, yönetim kurulunun hazırlayacagı bilan~o
ve yeni dönem bütçesine ait yıllık raporunu genel kurula
sunmak üzere hazırlar.

BÖLÜM IV
Derneğin Gelir ve Giderleri
MADDE 34. Derneğin başlıca gelir kaynakları şunlardır:
a)Genel kurulca saptanan ve üyelerden her ay alınacak aidatlar.
b)Özel kurumlarca yapılan yardımlar.
c)Hediye ve bağışlar.
d)Sosyal faaliyetlerden elde edilen gelirler.
e)Diğer kaynaklardan sağlanan gelirler.

MADDE 35. Derneğin feshi 2098 sayılı dernekler kanunun Madde 55'te yazılı
esasları dahilinde yürütülür.

MADDE 36. Bu tüzükte bulunmayan hususlarda dernekler kanunun hükümleri
tatbik edilir.

MADDE 37. Derneğin kurucu üyeleri aşagida gösterilmiştir.

KURUCU HEYET

l. Prof. Dr.Niyazi LODOS
2. Prof. .Feyzi ÖNDER
3. Doç. Dr.Cezmi ÖNCÜER
4. Dr. Enis ERKİN
5. Dr. Aynur BARAL
6. Hasan KAVUT
7. Yusuf KARSAVURAN
8. Sündüz UZUN
9. Sami ARSOY

NOT: Kurucu Heyet üyelerinin ad, soyad ve ikâmetgahları arka sayfada verilmiştir. Dernek ile ilgili yapılacak yazışma ve tebligatı almaya tam geçici yönetim kurulu üyeleri yetkilidir.